Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 14-03-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Warunki udziału w postępowaniu + dokumenty

Agnieszka Szulakowska
prawnik, doradca; kieruje Biurem Zamówień Publicznych w jednostce sektora finansów publicznych

Okiem zamawiającego

Warunki udziału w postępowaniu to jeden z najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których celem jest dopuszczenie do realizacji zamówienia jedynie wykonawców zdolnych do jego wykonania i dających rękojmię jego należytego wykonania. Warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do właściwości podmiotowej wykonawcy, a ich niespełnienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

Zgodnie z art. 26 ust. 2a pzp wykonawca na nasze żądanie oraz w zakresie przez nas wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert:

1) brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp (tzw. warunki negatywne), oraz
2) spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (tzw. warunki pozytywne).

Podstawy wykluczenia wykonawcy zostały wprost wskazane przez ustawodawcę w art. 24 ust. 1 pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp mają natomiast charakter abstrakcyjny i ogólny. Na ich podstawie mamy możliwość kwalifikacji podmiotowej wykonawcy w zakresie: jego uprawnień, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osobowego, sytuacji ekonomicznej i finansowej. W związku z tym musimy je skonkretyzować i doprecyzować przez opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia. Pamiętajmy, że nie jesteśmy zobowiązani opisywać wszystkich warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp.

Ważne jest, aby opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu był precyzyjny i jednoznaczny, by wykonawcy, którzy chcą ubiegać się o udzielenie zamówienia, mieli jasność co do tego, czy spełniają postawione przez nas warunki udziału w postępowaniu, czy też nie. Opis ten powinien być proporcjonalny, adekwatny i związany z przedmiotem zamówienia (w myśl podstawowych zasad udzielania zamówień, dotyczących uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców).

Musimy pamiętać, że nakaz zachowania warunków konkurencji wśród wykonawców ubiegających się o zamówienie nie jest tożsamy z nakazem dopuszczenia do zamówienia wszystkich podmiotów, w tym niezdolnych do jego realizacji w należyty sposób.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne