Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Usługi drukarskie

Data publikacji: 14-03-2016 Autor: Michał Zastrzeżyński

Zamawianie kompleksowej usługi obejmującej zaprojektowanie, graficzne opracowanie, skład, a także druk materiałów stanowi nie lada wyzwanie dla zamawiającego na etapie opisywania przedmiotu zamówienia.

Właściwe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia obejmującego jedynie usługi wydruku nie powinno stanowić problemu. O wiele bardziej skomplikowane jest przeprowadzenie postępowania na usługę o charakterze kompleksowym obejmującym również usługi towarzyszące.

Uwzględniając aspekty finansowo-ekonomiczne, podmioty publiczne w większości przypadków nie tworzą specjalnych komórek zajmujących się poligrafią. Nie posiadają także osób, które profesjonalnie zajmowałyby się tworzeniem projektów graficznych. Stąd też, gdy zaistnieje taka potrzeba, poszczególne jednostki przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obejmujące kompleksową usługę, obejmującą zaprojektowanie, graficzne opracowanie, skład, a także druk. Czasami bywa tak, że w ramach takiego zamówienia wykonawca ma również opracować treść merytorycznie.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. A zatem zamawiający powinien sformułować opis, w zależności od stopnia skomplikowania przedmiotu zamówienia, odpowiednio precyzując warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu: wiedza i doświadczenie

Biorąc pod uwagę przedmiot analizowanego zamówienia, z punktu widzenia doświadczenia wykonawcy najistotniejsza jest usługa związana z drukowaniem. Aby zatem mieć gwarancję, że realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy dającemu rękojmię należytego wykonania zamówienia, zamawiający powinien zweryfikować jego doświadczenie w tym zakresie. Wydaje się, iż wystarczające będzie zweryfikowanie doświadczenia wykonawcy w realizacji usług drukowania o określonej wartości, zbliżonej do wartości zamówienia. W tym obszarze warto rozważyć określenie sposobu, w jaki wykonawca będzie się wykazywał wartością zrealizowanych usług. Z uwagi na specyfikę zamówienia ważne jest, aby doświadczenie zdobyte przez wykonawcę dotyczyło wartości usługi rozumianej jako jeden stosunek zobowiązaniowy. Bez takiego bowiem zastrzeżenia wykonawca będzie mógł zsumować wartości poszczególnych usług drukowania wykonanych w okresie ostatnich trzech lat. Tymczasem zrealizowanie kilku lub nawet kilkunastu usług o małej wartości nie oznacza, że wykonawca posiada doświadczenie w wykonaniu jednej dużej usługi. Najistotniejsze w tym zakresie jest to, że formułowanie warunków udziału w postępowaniu powinno być każdorazowo poprzedzone analizą specyfiki danego zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu: osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jeżeli zamawiający, oprócz usług drukarskich, planuje zlecić opracowanie merytoryczne materiału, a także projekt graficzny, to powinien sformułować warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach oraz kompetencjach. Wymogi stawiane wobec osoby odpowiedzialnej za opracowanie treści merytorycznej zawartej w zamawianym materiale powinny być dostosowane do specyfiki tego materiału, a także do grupy odbiorców, do których ma on dotrzeć. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne