Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Komisja przetargowa a zespół projektowy

Data publikacji: 14-03-2016 Autor: Justyna Starek

Czym różni się nowy podmiot, który ma być powoływany w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia, od funkcjonującej dotychczas komisji przetargowej?

W 2016 r. ustawa Prawo zamówień publicznych ulegnie ważnym zmianom. Analizując projekt ustawy1, który jest już zamieszczony na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, należy się spodziewać, że ta rewolucja przysporzy zamówieniowcom wielu kontrowersji i problemów. W znowelizowanej ustawie wprowadzono wiele zmian, a jedną z nich jest ograniczenie roli komisji przetargowych (dalej również: KP) przez uszczuplenie przepisów jej dotyczących oraz przez wprowadzenie nowej instytucji, jaką jest zespół projektowy.

Komisja przetargowa

Zgodnie z projektem ustawy kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obecnie powołanie KP, co do zasady, jest obligatoryjne – jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza, lub fakultatywne – w przypadku zamówień o mniejszej wartości. W „nowej” ustawie kwestia ta się nie zmieni. Zdaniem autorki ciężko jest w niektórych jednostkach ustalić stałą KP, ponieważ różnorodność zakupów na to nie pozwala.

 

Dzisiaj (i tak na razie pozostanie) KP pełni funkcję pomocniczą kierownika zamawiającego, jest zespołem powoływanym do oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Obecnie KP, jako zespół pomocniczy, nie może wykonywać wielu decydujących czynności, takich jak:

 

  • wykluczenie wykonawcy;
  • odrzucenie oferty;
  • wybór najkorzystniejszej oferty;
  • unieważnienie postępowania.


Cała odpowiedzialność spada bowiem na kierownika zamawiającego.

W kwestii składu i obowiązków przepisy dotyczące KP niewiele się zmienią. Komisja przetargowa składa się co najmniej z trzech osób. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne