Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kulturalne zamówienia

Data publikacji: 11-03-2016 Autor: Mateusz Saczywko

W przypadku niektórych wydatków, związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych albo z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów, nie trzeba stosować przepisów pzp.

Zmiany, które wprowadzono w ramach pzp w drodze nowelizacji z 16 kwietnia 2014 r., dotyczyły m.in. wyłączenia spod reżimu ustawy zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Nowelizacja ta miała na celu przede wszystkim ułatwienie zamawiającym wydatkowania środków przez zliberalizowanie obowiązujących przepisów dotyczących dokonywania zakupów ściśle określonych towarów oraz usług.

 

Prawie dwuletni okres od wprowadzenia wspomnianych zmian pokazał, że zamawiający bardzo często nie wiedzą, czy dane zamówienie można potraktować jako zamówienie z zakresu działalności kulturalnej. Z obawy przed posądzeniem o sztuczne dzielenie zamówienia część zamawiających woli przeprowadzić procedurę przetargową, co na dłuższą metę jest niecelowe (ale nie jest sprzeczne z ustawą), gdyż celem nowelizacji było ułatwienie udzielania tego typu zamówień. Inna grupa zamawiających przedmiotowe wyłączenie postrzega w sposób zbyt szeroki, traktując wszystkie dostawy i usługi ponoszone w związku z realizacją danego wydarzenia kulturalnego jako zamówienia z zakresu działalności kulturalnej, co również nie jest działaniem prawidłowym.

 

Sama definicja działalności kulturalnej została wskazana nie w pzp, ale w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z tą definicją działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zatem tylko wydatki związane z taką działalnością podpadają pod omawiane wyłączenie.

Czy zawsze przetarg?

W większości przypadków przewidziany przez zamawiającego całościowy budżet na zorganizowanie wystaw, koncertów, konkursów, festiwali itd. (dalej: wydarzenie) z całą pewnością będzie przekraczał kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp. Nie znaczy to jednak, że zamawiający zmuszony będzie do rozpoczynania procedury przetargowej przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Powinien bowiem zacząć od odpowiedzi na pytanie, które z wydatków, na danym etapie przygotowania wydarzenia, można potraktować jako wydatki z zakresu działalności kulturalnej. Zamawiający powinien pamiętać, że zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 8b pzp za wydatki, do których nie stosuje się przepisów ustawy, należy uznać te związane z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Scenariusz a zasada konkurencyjności

Zaczynając od czynności wyboru wykonawcy (zazwyczaj artysty), który byłby w stanie napisać scenariusz wydarzenia (bez względu na to, czy będzie to koncepcja autorska, czy też na podstawie wytycznych przedstawionych przez zamawiającego), należy wskazać, że wybór takiego wykonawcy z całą pewnością można potraktować jako zamówienie z zakresu działalności kulturalnej. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne