Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

JEDZ jako oświadczenie wykonawcy

Data publikacji: 11-03-2016 Autor: Jacek Jerka

Omawiamy rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., w którym ustanowiono standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Przedstawiony w styczniowym numerze „Przetargów Publicznych” projekt – dotyczący zastąpienia za pomocą jednego dokumentu tych oświadczeń i dokumentów, których wymagano dotąd na gruncie dotychczasowych dyrektyw UE oraz pzp – stał się obowiązującym aktem prawnym. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: rozporządzenie 2016/7) wprowadzono obowiązek stosowania standardowego formularza1. W niniejszym artykule zostaną przybliżone te elementy rozporządzenia 2016/7, które doprecyzowują lub modyfikują treść zawartą w projekcie rozporządzenia. W celu rzetelnego omówienia rozporządzenia 2016/7 konieczne jest powtórzenie niektórych informacji, o których była mowa przy analizie projektu rozporządzenia. Jest to niezbędne dla możliwie pełnego, wszechstronnego i przejrzystego przybliżenia czytelnikom treści rozporządzenia 2016/7.

Cel

Zachowana została cała warstwa aksjologiczna przyjęcia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej również: JEDZ lub Jednolity Dokument), obejmująca m.in. konieczność zmniejszenia obciążeń administracyjnych po stronie zarówno zamawiających2, jak i wykonawców oraz mająca ułatwić intensywniejsze transgraniczne uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Jednolity Dokument, aby mógł być efektywnym narzędziem oceny spełniania kryteriów kwalifikacji, ustalenia braku podstaw do wykluczenia czy ograniczenia liczby zakwalifikowanych wykonawców, musi w swej treści zawierać informacje rozproszone dotychczas w wielu zaświadczeniach i innych dokumentach.

Dzięki JEDZ możliwe będzie także uproszczenie i standaryzacja sposobu prezentowania informacji dotyczących wykonawców, podwykonawców czy podmiotów, których zasoby zostały udostępnione na potrzeby wykonania zamówienia. Wynika to stąd, że na szczeblu europejskim ujednolicono i doprecyzowano pewne sformułowania w celu zmniejszenia problemów związanych z formułowaniem oficjalnych oświadczeń i oświadczeń o wyrażeniu zgody3.

Ujednolicenie i standaryzacja Jednolitego Dokumentu na poziomie UE będzie także ogromnym ułatwieniem w momencie elektronizacji procesu komunikacji i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierania umów ramowych czy przeprowadzania konkursów. Ustawodawca wziął pod uwagę, że stosowanie JEDZ może nastręczać zamawiającym i wykonawcom problemów, dlatego też w rozporządzeniu 2016/7 wskazano, iż Komisja dokona przeglądu praktycznego stosowania Jednolitego Dokumentu z uwzględnieniem technicznego rozwoju baz danych w państwach członkowskich i do 18 kwietnia 2017 r. przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stosowne sprawozdanie. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne