Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Gdy wykonawca popełni błąd

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Marcin Sypniewski
Tagi:    omyłka pisarska   kosztorys   siwz

Pojęcie oczywistej omyłki pisarskiej nie zostało w przepisach zdefiniowane, a zatem jego dookreślenie ustawodawca pozostawił praktyce i orzecznictwu. Niewątpliwie omyłka taka nie może dotyczyć nieścisłości rachunkowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Nie można zmieniać treści oferty

Warunkiem poprawienia omyłek pisarskich jest ich „oczywistość („oczywista” znaczy bezsporna, niebudząca wątpliwości). Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. (T. Czajkowski, „Prawo zamówień publicznych. Komentarz”, Urząd Zamówień Publicznych, 2007 r.). Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej zawsze będzie skutkować zmianą treści oferty, lecz jedynie w znaczeniu technicznym (np. poprawienie „o” na „a”). Ważne jest, aby w wyniku tej czynności nie zmieniła się treść oferty w sensie treści oświadczenia woli wykonawcy (P. Granecki, „Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz”, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2007 r.).  Zgodnie z wyrokiem zespołu arbitrów z dnia 9 maja 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1275/06): „Przewidziana w art. 87 ust. 2 Pzp możliwość poprawienia oczywistej omyłki w tekście oferty dotyczy takich błędów, które są łatwe do zauważenia, a „oczywistość” omyłki rozumianej jako określona niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy też ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenia lub inna niedokładność przypadkowa, która nasuwa się sama przez się każdemu, a dokonując poprawy tej omyłki właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian. Pod pozorem sprostowania oczywistej omyłki nie można jednak w żadnym razie doprowadzić do wytworzenia nowej treści oświadczenia”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne