Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kondycja finansowa wykonawcy

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Grzegorz Mazurek
Autor: Piotr Kanarek

Najbardziej wiarygodnym dokumentem, który odzwierciedla kondycję ekonomiczną wykonawcy, jest sprawozdanie finansowe. Pozwala ono określić przychody, koszty i wszelkie przepływy pieniężne firmy, co znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku dużych zamówień.

Ocena podmiotowa pod względem ekonomicznym wykonawców w systemie zamówień publicznych powinna być determinowana ich kondycją finansową. Termin „kondycja finansowa” występuje w wielu opracowaniach, publikacjach oraz aktach prawnych. Należy wskazać na zdanie M. Sierpińskiej, gdzie pojęcie „kondycji finansowej” utożsamiane jest z pojęciem „sytuacji finansowej” danej jednostki1. Tutaj z kolei warto zwrócić uwagę na pojęcie „sytuacji finansowej”, które używane jest w dyrektywie WE/2004/18, dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Dyrektywa ta została w pełni wdrożona do polskiego porządku prawnego nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) od momentu uchwalenia zawierała art. 22 ust. 1 pkt 3, wskazujący, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy „znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia”.Ponadto należy również wskazać na pojęcie „zdolności kredytowej”, występujące w ustawie Prawo bankowe, które jest związane z pojęciem „kondycji finansowej”. W literaturze pojęcie to jest charakteryzowane m.in. przez aspekt formalnoprawny – dotyczący głównie tzw. wiarygodności prawnej kontrahenta, a więc jego zdolności do czynności prawnych, oraz aspekt merytoryczny – związany z ekonomiczną wiarygodnością kredytobiorcy, wynikającą m.in. z prezentowanej przez klienta banku kondycji finansowej2.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne