Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kondycja finansowa wykonawcy

Data publikacji: 04-05-2009 Autor: Grzegorz Mazurek
Autor: Piotr Kanarek

Najbardziej wiarygodnym dokumentem, który odzwierciedla kondycję ekonomiczną wykonawcy, jest sprawozdanie finansowe. Pozwala ono określić przychody, koszty i wszelkie przepływy pieniężne firmy, co znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku dużych zamówień.

Ocena podmiotowa pod względem ekonomicznym wykonawców w systemie zamówień publicznych powinna być determinowana ich kondycją finansową. Termin „kondycja finansowa” występuje w wielu opracowaniach, publikacjach oraz aktach prawnych. Należy wskazać na zdanie M. Sierpińskiej, gdzie pojęcie „kondycji finansowej” utożsamiane jest z pojęciem „sytuacji finansowej” danej jednostki1. Tutaj z kolei warto zwrócić uwagę na pojęcie „sytuacji finansowej”, które używane jest w dyrektywie WE/2004/18, dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.

Dyrektywa ta została w pełni wdrożona do polskiego porządku prawnego nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006 r. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) od momentu uchwalenia zawierała art. 22 ust. 1 pkt 3, wskazujący, że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy „znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia”.Ponadto należy również wskazać na pojęcie „zdolności kredytowej”, występujące w ustawie Prawo bankowe, które jest związane z pojęciem „kondycji finansowej”. W literaturze pojęcie to jest charakteryzowane m.in. przez aspekt formalnoprawny – dotyczący głównie tzw. wiarygodności prawnej kontrahenta, a więc jego zdolności do czynności prawnych, oraz aspekt merytoryczny – związany z ekonomiczną wiarygodnością kredytobiorcy, wynikającą m.in. z prezentowanej przez klienta banku kondycji finansowej2.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne