Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 01-06-2009

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej


Wykonawca zobowiązany był zaoferować oprogramowanie zarządzające poszczególnymi sieciami lokalnymi, a więc oczywiste jest, że nie może chodzić o jedno urządzenie w każdej z lokalizacji.

Sygn. akt: KIO/UZP 491/09

Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza oddala odwołanie


W postępowaniu na dostawę elementów aktywnych sieci i stacji zarządzania siecią, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, został wniesiony protest, a następnie odwołanie przez konsorcjum X wobec treści wezwania go do udzielenia wyjaśnień. Wykonawca ten zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 87 ust. 1w zw. z art. 29 ust. 1 i art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przez żądanie wyjaśnień, które stanowi zmianę treści siwz.

 

Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wezwania go do udzielenia wyjaśnień w zakresie pkt 1 pisma z dnia 25 marca 2009 r. oraz dokonanie badania i oceny ofert na podstawie postanowień specyfikacji i wyjaśnień treści specyfikacji.

 

Zamawiający rozstrzygnął protest przez jego oddalenie w całości. Jego zdaniem treść pytania z dnia 25 marca 2009 r. wynika bezpośrednio z wymagań określonych w specyfikacji. Zamawiający zwrócił uwagę, iż wymaganie dotyczące liczby pakietów oprogramowania zarządzającego poszczególnymi sieciami lokalnymi zawarte zostało w kilku miejscach specyfikacji: we wzorze umowy, w liście dystrybucyjnej, w formularzu cenowym, w formularzu ofertowym. Ponadto zamawiający podkreślił, iż w załączniku nr 1 do specyfikacji zdefiniował wymagania techniczne i funkcjonalne odrębnie dla każdego rodzaju asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, odnosząc się do pojedynczej sztuki tego asortymentu.

 

Zamawiający zwrócił też uwagę na odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 13 lutego 2009 r., gdzie wskazał on, iż „wymaganiem zamawiającego jest, aby w każdej ze 104 lokalizacji została zainstalowana jedna stacja robocza pozwalająca na zarządzanie znajdującą się w danej lokalizacji siecią LAN. Z punktu widzenia zamawiającego architektura zaoferowanego oprogramowania do zarządzania siecią może być dowolna”. Powyższe zostało potwierdzone w odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 13 lutego 2009 r.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne