Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowy dotacyjne w jst

Data publikacji: 03-02-2016 Autor: Marcin Piątek

Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pzp, przyznając środki finansowe organizacjom pozarządowym, mogą wymagać stosowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wydatkowaniu tych środków.

Problem ustalenia momentu uzyskania przez środki pieniężne statusu „środków publicznych” był rozważany już w latach 90. w związku z ustawą o finansach publicznych z 1998 r. Wówczas przyjęto istotne założenie obowiązujące do dzisiaj, że środki stają się publiczne w momencie alokacji ich w podmiocie sektora finansów publicznych. Tym samym transfer środków pieniężnych z podmiotu prywatnego do podmiotu sektora finansów publicznych powoduje zmianę kwalifikacji tychże środków ze statusu prywatnego na status publiczny. Obecna ustawa o finansach publicznych (dalej: ufp) – choć nie definiuje środków publicznych – przyjmuje de facto trzy ich rodzaje: dochody publiczne, przychody publiczne oraz niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

Proces kumulowania środków publicznych w sektorze publicznym służy następnie ich redystrybucji w celu realizacji zadań publicznych. W tym momencie istotny jest rodzaj transferu, który następuje w momencie opuszczenia przez te środki podmiotu publicznego.

Bez wątpienia najczęstszym mechanizmem jest zlecanie, w drodze zamówienia publicznego (a więc umowy odpłatnej), wykonania określonego przedmiotu umowy za określone środki finansowe (ewentualnie finansowanie barterowe).

 

W ramach nowego zarządzania publicznego intensywnie rozwija się specyficzna forma współpracy uwzględniająca trzeci sektor, gdzie dominującym sposobem zlecania zadań jest przekazywanie dotacji celowych na realizację celu publicznego.

W sytuacji, gdy środki przepływają z sektora publicznego do prywatnego, który jako zleceniobiorca wykonał określone dostawy, usługi lub roboty budowlane w procesie cywilnoprawnym, tracą one swój charakter publiczny w momencie zasilenia konta podmiotu prywatnego. Jednak nie zawsze taka formuła cywilnoprawna (choć dominująca) występuje w relacjach sektora publicznego z prywatnym. Nie należy zapominać, że w ramach nowego zarządzania publicznego intensywnie rozwija się specyficzna forma współpracy uwzględniająca trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe (NGO), gdzie dominującym sposobem zlecania zadań jest przekazywanie dotacji celowych na realizację celu publicznego.


Wówczas środki przekazane na wsparcie lub realizację zadania publicznego nie tracą swojego statusu „publicznego” aż do czasu jego prawidłowego rozliczenia u donatora publicznego, ponieważ z samej natury dotacji wynika jej publiczny charakter oraz prawna konieczność jej zwrotu w sytuacjach opisanych w ustawie. Zwracają na to uwagę m.in. wojewódzkie sądy administracyjne (dalej: WSA).
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne