Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Istotna zmiana w treści oferty

Data publikacji: 03-02-2016 Autor: Mateusz Saczywko

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Mateusz Saczywko.

Podczas otwarcia ofert okazało się, że wykonawca nie dołączył drugiej strony formularza ofertowego, na której należało wypełnić tabelę z uproszczonym kosztorysem, wpisując ceny jednostkowe dostarczanego nam sprzętu. Tak przedłożony kosztorys miał być częścią umowy.

Wykonawca, już po terminie składania ofert, wystosował do nas pismo, w którym wskazał, że przez swoje niedopatrzenie nie dołożył wszystkich wymaganych stron, podkreślając jednocześnie, że zaoferowana cena, wskazana na pierwszej stronie, jest niezmienna. Wykonawca wnosił o dołączenie do złożonej oferty nadesłanej drugiej strony formularza oraz potraktowanie jego niedopatrzenia w kategorii innej omyłki w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp.

Czy możemy potraktować brak złożenia części formularza jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty?


Braku dołączenia części formularza do oferty z całą pewnością nie można traktować jako oczywistej omyłki pisarskiej czy rachunkowej i nie można go uzupełnić.

Przy określeniu, czy poprawa danej omyłki jest zmianą istotną, czy nie, zamawiający musi wziąć pod uwagę konkretny stan faktyczny.

W tym wypadku należy wskazać, że przy cenie kosztorysowej istotne znaczenie mają ceny jednostkowe, które służą do rozliczania się wykonawcy z zamawiającym. Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 5 października 2009 r. (IX Ca 661/09) uznał, że nie jest dopuszczalne, by za omyłkę w treści oświadczenia wykonawcy (oferty), o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, uznać brak wyceny którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. Brak wskazania ceny jednostkowej uniemożliwia dokonanie wyceny pozycji, a zatem zamawiający nie jest w stanie ustalić prawidłowej treści oświadczenia woli. Celem art. 87 ust. 2 pzp nie jest poprawianie wszystkich braków, ale umożliwienie zamawiającemu poprawienia niektórych omyłek w treści oferty polegających na niezgodności treści oferty z siwz.

Wprowadzenie możliwości poprawy innych omyłek w ofercie miało na celu przede wszystkim zapobieganie sytuacjom, w których zamawiający zmuszony byłby do odrzucania ofert z powodu mało istotnych błędów. Jednak w sytuacji, kiedy wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu, zamawiający nie jest w stanie określić wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.

Skoro zamawiający wymagał przedstawienia „uproszczonego kosztorysu”, który miał stanowić podstawę rozliczania, to niedołączenie go do oferty nie może być potraktowane jako inna omyłka. Zamawiający nie może bowiem samodzielnie kreować cen (zob. wyrok KIO z 8 października 2013 r., KIO 2285/13).

W analizowanym przypadku zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne