Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

EMAS w zamówieniach

Data publikacji: 03-02-2016 Autor: Konrad Różowicz

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia certyfikatów potwierdzających, że spełniają oni wysokie warunki środowiskowe.

System Ekozarządzania i Audytu (EMAS, ang. Eco-Management and Audit Scheme) funkcjonuje na rynku unijnym od dwudziestu lat. Idea wprowadzenia systemu ekozarządzania skorelowana była z chęcią zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, która została zapoczątkowana na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Komisja Europejska zorganizowała 13 listopada 2015 r. we Frankfurcie nad Menem konferencję wysokiego szczebla. Poruszane na niej kwestie stanowią dla autora niniejszego artykułu bodziec do przeanalizowania materii łączącej system EMAS z zamówieniami publicznymi, z jednoczesnym uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) oraz rozwiązań nowych dyrektyw zamówieniowych.

Charakterystyka EMAS

EMAS jest systemem zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie uczestniczyć mogą różnorodne pod względem prawno-organizacyjnym podmioty (np. przedsiębiorcy, instytucje, organizacje). W systemie zarejestrowana może zostać zarówno cała organizacja (bez względu na jej wielkość i rodzaj prowadzonej działalności), jak i pojedyncze obiekty należące do organizacji. Podstawowym celem wprowadzenia programu EMAS jest promowanie zachowań użytkowników środowiska, które prowadzą do:

 

  • ciągłego ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • spełniania coraz wyższych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska;
  • wykorzystywania bardziej czystych technologii;
  • zapobiegania powstawaniu lub redukowania ilości odpadów;
  • pełnego i kompetentnego informowania lokalnych społeczności o oddziaływaniach na środowisko związanych z danym rodzajem działalności.


Spełnienie przez organizację wysokich warunków środowiskowych skutkuje uzyskaniem certyfikatu EMAS. Stosowny dokument można uzyskać w procesie certyfikacji dokonywanej przez jednostkę zewnętrzną (stronę trzecią w stosunku do przedsiębiorcy).

System EMAS funkcjonuje od 1995 r. na podstawie rozporządzeń unijnych. Obecnie obowiązujące, trzecie w kolejności, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009 ustala m.in. procedurę rejestracji danej organizacji w systemie EMAS, wynikające z tej rejestracji obowiązki, a także wymagania stawiane wobec osób i instytucji weryfikujących informacje o działaniach na rzecz środowiska prowadzonych w zarejestrowanych podmiotach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt c rozporządzenia 1221/2009 państwa członkowie zobowiązane zostały do rozważenia, w jaki sposób rejestracja EMAS może zostać uwzględniona w procedurach udzielania zamówień publicznych i zakupów. Działanie to ma się przyczynić do promocji systemu przez kraje członkowskie. Unia Europejska zmierza zatem do wykorzystania zamówień publicznych jako instrumentu proekologicznego oddziaływania na rynek, w podobny sposób jak uczyniły to Stany Zjednoczone w 1993 r., kiedy to rząd amerykański, jako największy na świecie pojedynczy nabywca komputerów, zdecydował o zakupie wyłącznie sprzętu spełniającego wymogi Energy Star, co skutkowało tym, że większość producentów, nie chcąc utracić udziału w rynku IT, wprowadziła zmiany technologiczne w swoich produktach, dostosowując je do wymagań zamawiającego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne