Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

EMAS w zamówieniach

Data publikacji: 03-02-2016 Autor: Konrad Różowicz

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia certyfikatów potwierdzających, że spełniają oni wysokie warunki środowiskowe.

System Ekozarządzania i Audytu (EMAS, ang. Eco-Management and Audit Scheme) funkcjonuje na rynku unijnym od dwudziestu lat. Idea wprowadzenia systemu ekozarządzania skorelowana była z chęcią zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, która została zapoczątkowana na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Komisja Europejska zorganizowała 13 listopada 2015 r. we Frankfurcie nad Menem konferencję wysokiego szczebla. Poruszane na niej kwestie stanowią dla autora niniejszego artykułu bodziec do przeanalizowania materii łączącej system EMAS z zamówieniami publicznymi, z jednoczesnym uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i Trybunału Sprawiedliwości UE (dalej: TSUE) oraz rozwiązań nowych dyrektyw zamówieniowych.

Charakterystyka EMAS

EMAS jest systemem zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie uczestniczyć mogą różnorodne pod względem prawno-organizacyjnym podmioty (np. przedsiębiorcy, instytucje, organizacje). W systemie zarejestrowana może zostać zarówno cała organizacja (bez względu na jej wielkość i rodzaj prowadzonej działalności), jak i pojedyncze obiekty należące do organizacji. Podstawowym celem wprowadzenia programu EMAS jest promowanie zachowań użytkowników środowiska, które prowadzą do:

 

  • ciągłego ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • spełniania coraz wyższych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska;
  • wykorzystywania bardziej czystych technologii;
  • zapobiegania powstawaniu lub redukowania ilości odpadów;
  • pełnego i kompetentnego informowania lokalnych społeczności o oddziaływaniach na środowisko związanych z danym rodzajem działalności.


Spełnienie przez organizację wysokich warunków środowiskowych skutkuje uzyskaniem certyfikatu EMAS. Stosowny dokument można uzyskać w procesie certyfikacji dokonywanej przez jednostkę zewnętrzną (stronę trzecią w stosunku do przedsiębiorcy).

System EMAS funkcjonuje od 1995 r. na podstawie rozporządzeń unijnych. Obecnie obowiązujące, trzecie w kolejności, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009 ustala m.in. procedurę rejestracji danej organizacji w systemie EMAS, wynikające z tej rejestracji obowiązki, a także wymagania stawiane wobec osób i instytucji weryfikujących informacje o działaniach na rzecz środowiska prowadzonych w zarejestrowanych podmiotach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt c rozporządzenia 1221/2009 państwa członkowie zobowiązane zostały do rozważenia, w jaki sposób rejestracja EMAS może zostać uwzględniona w procedurach udzielania zamówień publicznych i zakupów. Działanie to ma się przyczynić do promocji systemu przez kraje członkowskie. Unia Europejska zmierza zatem do wykorzystania zamówień publicznych jako instrumentu proekologicznego oddziaływania na rynek, w podobny sposób jak uczyniły to Stany Zjednoczone w 1993 r., kiedy to rząd amerykański, jako największy na świecie pojedynczy nabywca komputerów, zdecydował o zakupie wyłącznie sprzętu spełniającego wymogi Energy Star, co skutkowało tym, że większość producentów, nie chcąc utracić udziału w rynku IT, wprowadziła zmiany technologiczne w swoich produktach, dostosowując je do wymagań zamawiającego. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne