Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Prokura łączna niewłaściwa a ważność oferty

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Anna Packo

Złożenie oferty przez członka zarządu i prokurenta, wpisanego do KRS niezgodnie z uchwałą SN III CZP 34/14, pociąga za sobą bezwzględną nieważność tej czynności prawnej (art. 58 § 1 kc). W konsekwencji oferta powinna zostać odrzucona.

Minął już rok od wydania uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14), dotyczącej braku możliwości ustanowienia i wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) tzw. prokury łącznej niewłaściwej (zwanej też nieprawidłową lub mieszaną), polegającej na udzieleniu owej prokury prokurentowi z jednoczesnym zastrzeżeniem jego łącznego działania z członkiem zarządu spółki.

Uchwała ta jest w środowisku prawniczym powszechnie znana, lecz wydawałoby się, że nie będzie miała ona reperkusji dla zamówień publicznych. Okazuje się jednak, że chyba żadne zagadnienia prawne nie mogą ominąć zamówień publicznych – o czym w tym wypadku świadczy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2015 r. (XXIII Ga 1072/15).

Stan faktyczny sprawy

Wyrok XXIII Ga 1072/15 został wydany w konsekwencji wniesienia do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania, w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie odrzucenia wybranej oferty jako nieważnej, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp, ewentualnie (z ostrożności) zaniechanie jej uzupełnienia o pełnomocnictwo dla osób, które tę ofertę podpisały.

Zarzut ten wynikł z sytuacji, w której oferta została podpisana przez członka zarządu i prokurenta, co – zdaniem odwołującego – było sposobem reprezentowania spółki niezgodnym z art. 1094 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), który wskazuje, że prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Oznacza to, że prokurent nie może działać wspólnie z członkiem zarządu (wynika to z uchwały III CZP 34/14). Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 6 czerwca 2007 r. (I ACa 347/07) naruszenie przez jedną ze stron umowy zasady łącznej reprezentacji skutkuje na gruncie prawa polskiego bezwzględną nieważnością czynności prawnej w myśl art. 58 § 1 kc. Skutek ten odnosi się także do oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 5 maja 2015 r. (KIO 761/15 i KIO 764/15) co prawda uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu odrzucenie kwestionowanej oferty, ale wskazując jako podstawę art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp, natomiast zarzut dotyczący nieważności oferty uznała za niezasadny, stwierdzając, że uchwała III CZP 34/14 nie ma mocy zasady prawnej, a wpis do KRS ma charakter jedynie deklaratoryjny.

Orzeczenie Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 25 sierpnia 2015 r. (XXIII Ga 1072/15) podtrzymał wyrok Izby ze względu na wystąpienie w ofercie rażąco niskiej ceny, ale nie podzielił stanowiska Izby odnoszącego się do prokury łącznej i znaczenia uchwały III CZP 34/14.

Sąd wskazał, że wpis w KRS dotyczący reprezentacji spółki ma charakter konstytutywny, a nie deklaratoryjny. Z przedmiotowej uchwały Sądu Najwyższego wynika, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (prokura łączna niewłaściwa), bowiem jest to sprzeczne z art. 38 kc oraz żaden przepis kc o prokurze nie przewiduje takiej możliwości. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne