Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prokura łączna niewłaściwa a ważność oferty

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Anna Packo

Złożenie oferty przez członka zarządu i prokurenta, wpisanego do KRS niezgodnie z uchwałą SN III CZP 34/14, pociąga za sobą bezwzględną nieważność tej czynności prawnej (art. 58 § 1 kc). W konsekwencji oferta powinna zostać odrzucona.

Minął już rok od wydania uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r. (III CZP 34/14), dotyczącej braku możliwości ustanowienia i wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) tzw. prokury łącznej niewłaściwej (zwanej też nieprawidłową lub mieszaną), polegającej na udzieleniu owej prokury prokurentowi z jednoczesnym zastrzeżeniem jego łącznego działania z członkiem zarządu spółki.

Uchwała ta jest w środowisku prawniczym powszechnie znana, lecz wydawałoby się, że nie będzie miała ona reperkusji dla zamówień publicznych. Okazuje się jednak, że chyba żadne zagadnienia prawne nie mogą ominąć zamówień publicznych – o czym w tym wypadku świadczy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 sierpnia 2015 r. (XXIII Ga 1072/15).

Stan faktyczny sprawy

Wyrok XXIII Ga 1072/15 został wydany w konsekwencji wniesienia do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania, w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu zaniechanie odrzucenia wybranej oferty jako nieważnej, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp, ewentualnie (z ostrożności) zaniechanie jej uzupełnienia o pełnomocnictwo dla osób, które tę ofertę podpisały.

Zarzut ten wynikł z sytuacji, w której oferta została podpisana przez członka zarządu i prokurenta, co – zdaniem odwołującego – było sposobem reprezentowania spółki niezgodnym z art. 1094 § 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), który wskazuje, że prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Oznacza to, że prokurent nie może działać wspólnie z członkiem zarządu (wynika to z uchwały III CZP 34/14). Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 6 czerwca 2007 r. (I ACa 347/07) naruszenie przez jedną ze stron umowy zasady łącznej reprezentacji skutkuje na gruncie prawa polskiego bezwzględną nieważnością czynności prawnej w myśl art. 58 § 1 kc. Skutek ten odnosi się także do oferty.

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 5 maja 2015 r. (KIO 761/15 i KIO 764/15) co prawda uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu odrzucenie kwestionowanej oferty, ale wskazując jako podstawę art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp, natomiast zarzut dotyczący nieważności oferty uznała za niezasadny, stwierdzając, że uchwała III CZP 34/14 nie ma mocy zasady prawnej, a wpis do KRS ma charakter jedynie deklaratoryjny.

Orzeczenie Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 25 sierpnia 2015 r. (XXIII Ga 1072/15) podtrzymał wyrok Izby ze względu na wystąpienie w ofercie rażąco niskiej ceny, ale nie podzielił stanowiska Izby odnoszącego się do prokury łącznej i znaczenia uchwały III CZP 34/14.

Sąd wskazał, że wpis w KRS dotyczący reprezentacji spółki ma charakter konstytutywny, a nie deklaratoryjny. Z przedmiotowej uchwały Sądu Najwyższego wynika, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu (prokura łączna niewłaściwa), bowiem jest to sprzeczne z art. 38 kc oraz żaden przepis kc o prokurze nie przewiduje takiej możliwości. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne