Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    wadium   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

siwz + wyjaśnienia + terminy

 

OKIEM ZAMAWIAJĄCEGO

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem opracowywanym w ramach przygotowania postępowania. Określa wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z przystąpienia do postępowania. Dla wykonawców zainteresowanych udziałem w danym postępowaniu siwz stanowi instrukcję umożliwiającą przygotowanie i złożenie oferty odpowiadającej naszym potrzebom. Specyfikacja występuje we wszystkich trybach z wyjątkiem zamówienia z wolnej ręki oraz licytacji elektronicznej.

Obligatoryjne elementy, które należy zawrzeć w treści siwz, zostały wyspecyfikowane w art. 36 ust. 1 pzp. W art. 36 ust. 2 pzp zaś zawarto informacje, które występują w szczególnych przypadkach. W postępowaniach poniżej progów unijnych nie musimy zawierać w treści specyfikacji wymagań dotyczących wykazu oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, ani tych dotyczących wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Specyfikację udostępniamy wykonawcom nieodpłatnie. Ewentualnie możemy żądać pokrycia kosztów jej druku oraz przekazania. Moment oraz sposób przekazania siwz jest uzależniony od trybu, w jakim prowadzimy postępowanie. W przetargu nieograniczonym siwz udostępniamy za pośrednictwem strony internetowej. Może to nastąpić nie wcześniej niż od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP albo dnia publikacji ogłoszenia w DzUrz UE. Wykonawca może ponadto wystąpić do nas z wnioskiem o udostępnienie siwz. Mamy na to 5 dni od dnia otrzymania wniosku. W takim przypadku opłata, jakiej możemy żądać za siwz, może pokrywać wyłącznie koszty jej druku oraz przekazania. W pozostałych trybach siwz przekazujemy bezpośrednio ograniczonej liczbie wykonawców.

Jeżeli wykonawca ma wątpliwości co do treści siwz, może zwrócić się do nas z wnioskiem o jej wyjaśnienie. Jesteśmy zobowiązani udzielić odpowiedzi na zadane pytania, jeśli wniosek o wyjaśnienie wpłynie najpóźniej do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Późniejsze wniesienie wniosku lub zapytanie dotyczące już udzielonych wyjaśnień sprawia, że możemy, ale nie musimy udzielić wyjaśnień.

Zarówno pytania, jak i odpowiedzi do siwz powinny mieć formę, jaką zastrzegliśmy w siwz dla porozumiewania się z wykonawcami (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną). Ustawodawca zobowiązał nas do udzielania wyjaśnień niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu:

 

  • 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
  • 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz w negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
  • 2 dni przed upływem terminu składania ofert – w przypadku zamówień poniżej progów unijnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne