Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Termin związania ofertą a odwołanie

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Marzena Jaworska

Czy wykonawca, który nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą (w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego bądź z własnej inicjatywy), ma prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej?

Termin związania ofertą – zgodnie z art. 85 ust. 1 pzp – to okres, w jakim złożona przez wykonawcę oferta jest dla niego wiążąca. Również na gruncie art. 66 § 2 kodeksu cywilnego (który stosuje się do postępowań o udzielenie zamówienia na podstawie art. 14 pzp), jeżeli oferent oznaczy w ofercie termin, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, to jest ofertą związany aż do jego upływu. Związanie ofertą w oznaczonym okresie oznacza, że wykonawca pozostaje w tym czasie w gotowości do zawarcia umowy i w konsekwencji do jej wykonania na warunkach określonych w ofercie.

W przypadku składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warunki jego wykonania zawarte w ofercie muszą być zgodne z wymaganiami określonymi przez zamawiającego (w przeciwnym razie oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp). Wykonawca nie może przy tym samodzielnie oznaczyć terminu związania ofertą. Termin ten jest określany przez zamawiającego z uwzględnieniem wartości oraz rodzaju zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 85 ust. 1 pzp). Wykonawca, składając ofertę – z reguły na wyraźne życzenie zamawiającego – składa również oświadczenie o związaniu ofertą w terminie wymaganym przez zamawiającego. Dostrzeżenia jednak wymaga, że złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie nie jest konieczne, jako że przepis art. 85 ust. 1 pzp wprost stanowi o związaniu ofertą do upływu terminu określonego w siwz. Zatem już samo złożenie oferty przez wykonawcę w sposób dostateczny wyraża jego wolę (zob. art. 65 ust. 1 kc) co do akceptacji określonego przez zamawiającego terminu związania ofertą, oczywiście pod warunkiem że wykonawca nie złoży odrębnego, sprzecznego z wymaganiami zamawiającego oświadczenia w tym zakresie.

Konsekwencje upływu terminu związania ofertą oznaczonego w siwz

Problemy pojawiają się, kiedy zamawiający nie zdąży z dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej przed upływem terminu związania ofertą, jaki został oznaczony w siwz. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Przepis ten stanowi zatem o utracie statusu uczestnika postępowania przez wykonawcę, który w takiej sytuacji nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przepisy pzp (art. 85 ust. 2) dopuszczają przedłużenie terminu związania ofertą samodzielnie przez wykonawcę lub na wniosek zamawiającego. Przy czym zamawiający może jedynie raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Sytuacja jest zatem jasna w przypadku, kiedy zamawiający wezwie wykonawców do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak tej zgody będzie skutkował wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. Co jednak w sytuacji, kiedy zamawiający przeoczy upływ terminu związania ofertą i nie zwróci się o jego przedłużenie lub gdy już raz wezwał wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą, wobec czego nie ma prawa dokonać tego po raz kolejny? Czy w takiej sytuacji również ma obowiązek wykluczyć z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy tego terminu samodzielnie nie przedłużyli, czy też powinien dokonać wyboru oferty, niezależnie od faktu pozostawania przez wykonawców w stanie związania ofertą? Czy wreszcie wykonawca, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą, może skutecznie kwestionować decyzje zamawiającego w drodze wnoszenia odwołań do Prezesa KIO?

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne