Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Usługi niepriorytetowe – regulacje i praktyka

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Grzegorz Mazurek

Jak powinny wyglądać zamówienia na usługi niepriorytetowe po uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r. oraz regulacji wynikających z dyrektywy 2014/24/UE?

Usługi, których zamawianie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych, dzielą się na dwie kategorie. Są to usługi priorytetowe, w przypadku których ustawę stosuje się bez szczególnych wyjątków, oraz usługi niepriorytetowe, w stosunku do których zamawiający mają możliwość stosowania wielu zwolnień ustawowych i odrębnych sposobów postępowania.

Do usług niepriorytetowych należą: usługi hotelarskie i restauracyjne, usługi transportu kolejowego, dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe, usługi transportu wodnego, usługi prawnicze, usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu, usługi detektywistyczne i bezpieczeństwa, z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi społeczne i zdrowotne, usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe. Ponadto należy wskazać, że do tej kategorii należą także „inne usługi”, które nie zostały określone jako „usługi priorytetowe”.

Ułatwienia niezależnie od wartości zamówienia

W pzp przewidziano pewne ułatwienia przy udzielaniu zamówień na tzw. usługi niepriorytetowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pzp do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej. Zasady te dotyczą wszystkich usług niepriorytetowych, niezależnie od tego, czy wartość zamówienia przekroczy tzw. progi unijne, czy też nie.

Usługi niepriorytetowe poniżej progów unijnych – regulacje, opinia UZP i praktyka zamawiających

W przypadku usług niepriorytetowych o wartości poniżej tzw. progów unijnych zamawiający może zastosować procedurę określoną w art. 5a pzp, dodanym w drodze nowelizacji z 29 sierpnia 2014 r.

Procedura określona w art. 5a pzp ma charakter fakultatywny. Zamawiający może zatem udzielić zamówień na usługi niepriorytetowe poniżej progów, stosując nowe zasady określone w art. 5a, lub skorzystać z dotychczasowych uproszczeń zawartych w art. 5 pzp.

Celem uchwalenia art. 5a było dodatkowe odformalizowanie i uproszczenie procedury udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o najniższej wartości. Zgodnie z intencją ustawodawcy zamawiający, jako gospodarz postępowania, powinien móc z większą swobodą udzielać zamówień o najmniejszym ciężarze gatunkowym, bacząc jedynie, by postępowanie prowadzone było w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. W przypadku udzielania zamówień na podstawie art. 5a zrezygnowano m.in. z obowiązku publikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne