Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Dostęp do dokumentacji z postępowania

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Konrad Majewski

Możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania informacji dotyczących danego zamówienia publicznego stanowi potężny instrument, za pomocą którego obywatele mogą kontrolować sposób funkcjonowania organów władzy publicznej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter jawny. Ta naczelna i generalna zasada prawa zamówień publicznych została wyrażona wprost w art. 8 ust. 1 pzp. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie podkreślała, że zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych (zob. m.in. wyroki KIO: z 21 marca 2012 r., KIO 457/12; z 3 lutego 2015 r., KIO 108/15; z 11 sierpnia 2014 r., KIO 1535/14).

 

Na gruncie pzp wszelkie ograniczenia zasady jawności mają charakter wyjątków od zasady ogólnej. Artykuł 8 ust. 2 wprost stanowi, że zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Z całą pewnością zasada jawności wpływa na istniejący na gruncie pzp model udzielania zamówień publicznych. Jej wpływ przejawia się w szeregu czynności podejmowanych przez zamawiającego i uczestników postępowania, począwszy od publicznego, jawnego ogłoszenia o zamówieniu, przez jawne otwarcie ofert i udostępnienie protokołu, ofert, oświadczeń składanych w toku postępowania, aż po jawność umowy w sprawie zamówienia publicznego (zob. wyrok KIO z 21 marca 2012 r., KIO 457/12). Zasada jawnego działania zamawiających nie wynika jednak tylko z pzp – jej źródło tkwi bowiem w Konstytucji RP, gdzie w art. 61 ust. 1 wskazano, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Co więcej, Konstytucja w art. 54 ust. 1 stanowi, że tak pozyskane informacje mogą być rozpowszechniane.

Możliwość ograniczenia zasady jawności

Możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych (w tym o konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego) stanowi potężny instrument, za pomocą którego obywatele mogą kontrolować sposób funkcjonowania organów władzy publicznej. W szczególności zapewnia to realną możliwość kontroli sposobów wydatkowania środków publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne