Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Dostęp do dokumentacji z postępowania

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Konrad Majewski

Możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania informacji dotyczących danego zamówienia publicznego stanowi potężny instrument, za pomocą którego obywatele mogą kontrolować sposób funkcjonowania organów władzy publicznej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma charakter jawny. Ta naczelna i generalna zasada prawa zamówień publicznych została wyrażona wprost w art. 8 ust. 1 pzp. Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie podkreślała, że zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych (zob. m.in. wyroki KIO: z 21 marca 2012 r., KIO 457/12; z 3 lutego 2015 r., KIO 108/15; z 11 sierpnia 2014 r., KIO 1535/14).

 

Na gruncie pzp wszelkie ograniczenia zasady jawności mają charakter wyjątków od zasady ogólnej. Artykuł 8 ust. 2 wprost stanowi, że zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Z całą pewnością zasada jawności wpływa na istniejący na gruncie pzp model udzielania zamówień publicznych. Jej wpływ przejawia się w szeregu czynności podejmowanych przez zamawiającego i uczestników postępowania, począwszy od publicznego, jawnego ogłoszenia o zamówieniu, przez jawne otwarcie ofert i udostępnienie protokołu, ofert, oświadczeń składanych w toku postępowania, aż po jawność umowy w sprawie zamówienia publicznego (zob. wyrok KIO z 21 marca 2012 r., KIO 457/12). Zasada jawnego działania zamawiających nie wynika jednak tylko z pzp – jej źródło tkwi bowiem w Konstytucji RP, gdzie w art. 61 ust. 1 wskazano, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Co więcej, Konstytucja w art. 54 ust. 1 stanowi, że tak pozyskane informacje mogą być rozpowszechniane.

Możliwość ograniczenia zasady jawności

Możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych (w tym o konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego) stanowi potężny instrument, za pomocą którego obywatele mogą kontrolować sposób funkcjonowania organów władzy publicznej. W szczególności zapewnia to realną możliwość kontroli sposobów wydatkowania środków publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne