Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Poprawianie innych omyłek

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    kosztorys   wadium   omyłka rachunkowa   dostawa   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny: zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp zamawiający odrzuca ofertę, gdy jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Zamawiający ma zatem obowiązek odrzucić ofertę, chyba że zaistnieją przesłanki do poprawy innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty zamawiający ma więc obowiązek przeanalizować, czy zaistniała niezgodność treści oferty w stosunku do siwz jest inną omyłką w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, czy też jej skutkiem jest odrzucenie oferty (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia 2009 r., XII Ga 102/09).

 

  • Wyrok KIO z 25 czerwca 2015 r. (KIO 1235/15)


„Intencją ustawodawcy w zakresie wskazanego przepisu [art. 87 ust. 2 pzp – przyp. aut.] było umożliwienie brania pod uwagę w postępowaniu o zamówienie publiczne ofert obarczonych nieistotnymi wadami, będącymi wynikiem różnego rodzaju błędów i omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści oferty – nie zniekształcają w znaczącym stopniu, niezgodnie z intencją oświadczenia woli wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Z przepisu tego wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych, które zawierają różnego rodzaju błędy, niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie istotnej części jego oferty”.

Należy zwrócić uwagę, że art. 87 ust. 2 pzp stanowi bezwzględny nakaz weryfikacji przez zamawiającego tego, czy oferta zawiera omyłki, a w przypadku pozytywnego wyniku tej weryfikacji zamawiający ma obowiązek ich poprawy.

Wątpliwości interpretacyjne

Przywołany art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny. Zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego (porównanie treści złożonej oferty z wymogami siwz) musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty. Ta subiektywna ocena sprowadza się w większości przypadków do analizy istotności zmiany oferty.

 

  • Wyrok KIO z 9 lipca 2015 r. (KIO 1346/15)


„W odniesieniu do poprawek dokonywanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to jest dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty wskazuje się, że taka poprawa nie może prowadzić do istotnej zmiany treści oferty. Niewątpliwym jest zatem, że w wyniku poprawy tego rodzaju niezgodności, na gruncie tego przepisu, każdorazowo nastąpi zmiana treści oferty. Granicą zmiany dokonanej w następstwie poprawienia niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zmiany jest, by taka zmiana nie miała charakteru istotnej. O istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy: na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca nie złożyłby takiego oświadczenia, bowiem nie odzwierciedla ono jego intencji wyrażonych w poddawanej poprawie ofercie. O istotności takiej zmiany może zatem decydować zmiana wielkości ceny, gdy będzie ona na tyle znacząca, że nie sposób jej będzie uznać za nieistotną, albo zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie” (zob. też wyrok KIO z 26 lutego 2013 r., KIO 354/13).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne