Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Poprawianie innych omyłek

Data publikacji: 02-02-2016 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    kosztorys   wadium   omyłka rachunkowa   dostawa   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny: zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty.

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp zamawiający odrzuca ofertę, gdy jej treść nie odpowiada treści siwz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp. Zamawiający ma zatem obowiązek odrzucić ofertę, chyba że zaistnieją przesłanki do poprawy innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty zamawiający ma więc obowiązek przeanalizować, czy zaistniała niezgodność treści oferty w stosunku do siwz jest inną omyłką w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, czy też jej skutkiem jest odrzucenie oferty (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia 2009 r., XII Ga 102/09).

 

  • Wyrok KIO z 25 czerwca 2015 r. (KIO 1235/15)


„Intencją ustawodawcy w zakresie wskazanego przepisu [art. 87 ust. 2 pzp – przyp. aut.] było umożliwienie brania pod uwagę w postępowaniu o zamówienie publiczne ofert obarczonych nieistotnymi wadami, będącymi wynikiem różnego rodzaju błędów i omyłek, które nie prowadzą do istotnych zmian w treści oferty – nie zniekształcają w znaczącym stopniu, niezgodnie z intencją oświadczenia woli wykonawcy ubiegającego się o zamówienie. Z przepisu tego wynika zamiar ustawodawcy dopuszczenia do oceny w postępowaniu wszystkich ofert, nawet tych, które zawierają różnego rodzaju błędy, niedoskonałości, byleby tylko nie prowadziło to do zniekształcenia woli wykonawcy w zakresie istotnej części jego oferty”.

Należy zwrócić uwagę, że art. 87 ust. 2 pzp stanowi bezwzględny nakaz weryfikacji przez zamawiającego tego, czy oferta zawiera omyłki, a w przypadku pozytywnego wyniku tej weryfikacji zamawiający ma obowiązek ich poprawy.

Wątpliwości interpretacyjne

Przywołany art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp ma charakter ocenny. Zamawiający po analizie konkretnego stanu faktycznego (porównanie treści złożonej oferty z wymogami siwz) musi podjąć samodzielnie decyzję w zakresie poprawy treści oferty. Ta subiektywna ocena sprowadza się w większości przypadków do analizy istotności zmiany oferty.

 

  • Wyrok KIO z 9 lipca 2015 r. (KIO 1346/15)


„W odniesieniu do poprawek dokonywanych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, to jest dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty wskazuje się, że taka poprawa nie może prowadzić do istotnej zmiany treści oferty. Niewątpliwym jest zatem, że w wyniku poprawy tego rodzaju niezgodności, na gruncie tego przepisu, każdorazowo nastąpi zmiana treści oferty. Granicą zmiany dokonanej w następstwie poprawienia niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zmiany jest, by taka zmiana nie miała charakteru istotnej. O istotności zmiany treści oferty każdorazowo będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy: na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty a na ile stanowi wytworzenie całkowicie nowego oświadczenia, odmiennego od złożonego przez wykonawcę w stopniu nakazującym uznać, że wykonawca nie złożyłby takiego oświadczenia, bowiem nie odzwierciedla ono jego intencji wyrażonych w poddawanej poprawie ofercie. O istotności takiej zmiany może zatem decydować zmiana wielkości ceny, gdy będzie ona na tyle znacząca, że nie sposób jej będzie uznać za nieistotną, albo zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie” (zob. też wyrok KIO z 26 lutego 2013 r., KIO 354/13).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne