Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak uniknąć zatrzymania wadium

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Małgorzata Poluchowicz

Zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczeń i dokumentów. Czy ustawodawcy chodziło jednak o fizyczny brak dokumentu, czy o fakt niepotwierdzania spełnienia warunków udziału?

Według uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), której przepisy obowiązują od 24 października 2008 r., regulacja zawarta w nowym art. 46 ust. 4a miała służyć ochronie interesów zamawiającego. Wprowadziła ona sankcję utraty wadium przez wykonawcę, który w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Przeciw zmowom

Zdaniem ustawodawcy, dotychczasowe przepisy dotyczące wadium sprzyjały tzw. zmowom wykonawców, którzy mogą celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a następnie, już po zapoznaniu się z ofertami konkurentów, bez negatywnych konsekwencji wycofać się z udziału w postępowaniu, podlegając jedynie wykluczeniu z postępowania. Dlatego – zdaniem ustawodawcy – celowe jest zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Za komentarz do powyższego uzasadnienia niech posłuży z życia wzięty przykład wykonawcy, który został postawiony w obliczu groźby utraty wadium.

 

Przykład

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont dużego obiektu sportowego. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było osiągnięcie łącznie w dwóch ostatnich latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – to za ten okres – obrotu ogółem w wysokości co najmniej X mln zł. Jednocześnie zamawiający zaznaczył, że warunek ten dotyczy łącznie wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, stąd wielkości podane przez poszczególnych wykonawców podlegać będą sumowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca był zobowiązany złożyć wraz z ofertą sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta – również opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty, określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – to za ten okres.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne