Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak uniknąć zatrzymania wadium

Data publikacji: 01-06-2009 Autor: Małgorzata Poluchowicz

Zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczeń i dokumentów. Czy ustawodawcy chodziło jednak o fizyczny brak dokumentu, czy o fakt niepotwierdzania spełnienia warunków udziału?

Według uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), której przepisy obowiązują od 24 października 2008 r., regulacja zawarta w nowym art. 46 ust. 4a miała służyć ochronie interesów zamawiającego. Wprowadziła ona sankcję utraty wadium przez wykonawcę, który w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Przeciw zmowom

Zdaniem ustawodawcy, dotychczasowe przepisy dotyczące wadium sprzyjały tzw. zmowom wykonawców, którzy mogą celowo składać oferty bez wymaganych dokumentów lub oświadczeń, a następnie, już po zapoznaniu się z ofertami konkurentów, bez negatywnych konsekwencji wycofać się z udziału w postępowaniu, podlegając jedynie wykluczeniu z postępowania. Dlatego – zdaniem ustawodawcy – celowe jest zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Za komentarz do powyższego uzasadnienia niech posłuży z życia wzięty przykład wykonawcy, który został postawiony w obliczu groźby utraty wadium.

 

Przykład

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont dużego obiektu sportowego. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było osiągnięcie łącznie w dwóch ostatnich latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – to za ten okres – obrotu ogółem w wysokości co najmniej X mln zł. Jednocześnie zamawiający zaznaczył, że warunek ten dotyczy łącznie wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, stąd wielkości podane przez poszczególnych wykonawców podlegać będą sumowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunku wykonawca był zobowiązany złożyć wraz z ofertą sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta – również opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty, określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – to za ten okres.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne