Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiana umowy z naruszeniem pzp

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Krzysztof Puchacz
Tagi:    oświadczenie   siwz

Jeśli zamawiający, wprowadzając zmiany do umowy o zamówienie publiczne, łamie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, to jednocześnie ponosi on odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp) za czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych uznaje zmianę umowy o zamówienie publiczne dokonaną z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych (art. 17 ust. 6 uondfp). Aby można było przypisać odpowiedzialność dyscyplinarną na podstawie art. 17 ust. 6 uondfp, muszą wystąpić dwie przesłanki:

 

  • osoba wskazana w zakresie podmiotowym uondfp (art. 4) musi złożyć skuteczne oświadczenie woli o zmianie umowy o zamówienie publiczne;
  • zmiana umowy musi być dokonana w warunkach naruszających przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki skuteczności dokonania zmiany umowy

Pierwszym warunkiem skuteczności zmiany umowy o zamówienie publiczne jest dochowanie formy pisemnej dla złożonych oświadczeń woli. Zgodnie z art. 77 § 1 ustawy Kodeks cywilny zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa przewidziała w celu jej zawarcia, a w myśl art. 139 ust. 2 pzp dla zawarcia umowy o zamówienie publiczne wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Sąd Najwyższy w wyroku z 17 maja 2002 r. (I CKN 827/2000) wyraźnie podkreślił, że zmiana umowy, której ważność zależy od zachowania formy pisemnej, może być – pod rygorem nieważności tej zmiany – dokonana tylko w formie pisemnej.

Drugim warunkiem skuteczności takiej zmiany jest złożenie oświadczeń woli przez osoby właściwie umocowane do reprezentowania stron umowy. Warto w tym miejscu przypomnieć tezę z orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej (dalej: GKO) z 23 września 2004 r. (DF/GKO/Odw.-56/79–80/2004/756), z której wynika, że główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych nie jest upoważniony – o ile nie posiada odrębnego pełnomocnictwa – do występowania na zewnątrz w imieniu jednostki. W szczególności nie ma on możliwości zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz jednostki. W efekcie podpisanie przez tę osobę aneksu do umowy o zamówienie publiczne powoduje nieważność takiej zmiany umowy.

Zmiana umowy o zamówienie publiczne z naruszeniem art. 144 pzp

Aby można było przypisać odpowiedzialność dyscyplinarną na podstawie art. 17 ust. 6 uondfp, zmiana umowy musi być dokonana w warunkach naruszających przepisy art. 144 pzp. Przepis ten zakazuje dokonywania zmian umowy o zamówienie publiczne, wskazując jednocześnie, że znosi się ten zakaz w dwóch sytuacjach:
 

  • jeżeli zmiana jest nieistotna,
  • jeżeli zmiana jest istotna, ale możliwość jej wprowadzenia oraz jej warunki zostały przez zamawiającego przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu.

 

W pzp nie zdefiniowano niestety pojęcia istotności zmian umowy o zamówienie publiczne. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne