Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Działalność kulturalna

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Piotr Pieprzyca
Autor: Rys. B. Brosz

Zamówienia na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej zostały przez ustawodawcę wyjęte spod reżimu ustawy w celu usunięcia barier, z którymi dotąd borykały się instytucje kultury i sztuki.

Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 423) dodano kilka nowych przesłanek wyłączenia stosowania pzp przy udzielaniu zamówień publicznych. Do pzp wprowadzono m.in. art. 4 pkt 8b, na podstawie którego możliwe jest wyjęcie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej spod reżimu ustawy.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do wspomnianej nowelizacji1: „Projektowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych (PZP) dotyczy szeregu zmian, których celem jest ułatwienie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które w szczególności wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowo-badawczych oraz kultury i sztuki”. W uzasadnieniu zwrócono także uwagę na formalizm towarzyszący udzielaniu zamówień w tym zakresie zgodnie z wymogami pzp, wskazując, że: „Z uwagi na dość obszerną dokumentację, jaką należy sporządzić, np. przygotowując kontrakt z artystą lub twórcą, tj. zaproszenie do negocjacji, wymagane od wykonawców oświadczenia i dokumenty, pełnomocnictwa, szczegółowe protokoły z postępowania, wyłączenie przedmiotowych postępowań spod reżimu Prawa zamówień publicznych powinno usunąć bariery biurokratyczne i przyczynić się do znacznego powiększenia się zbiorów muzealnych, a także zwiększenia udziału zagranicznych artystów w koncertach, festiwalach, widowiskach oraz spektaklach teatralnych organizowanych przez polskie instytucje kultury”. Podkreślono też, że zamawiający, chcąc nabywać muzealia oraz dzieła sztuki, stosowali do udzielenia zamówienia publicznego tryb z wolnej ręki, gdzie wartość ustalana była przez kolekcjonerów prywatnych lub była wynikiem aukcji. Dostrzeżono również, że: „w przypadku organizacji wystaw w instytucjach kultury, instytucje kultury, organizując wystawę, znając jakość i profesjonalizm artysty, chcą właśnie jego pracy, a ogłoszenie postępowania przetargowego, tj. stosowanie Prawa zamówień publicznych, tego nie gwarantuje. Ze względu na indywidualny charakter każdej wystawy i renomę artystów należy mieć pewność co do profesjonalnego wykonania prac w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu. Autorzy prezentowanych dzieł dokonują aranżacji wystawy do ostatniej chwili, nie jest więc możliwe ścisłe określenie zakresu planowanych do wykonania prac. Tym samym wybór wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie gwarantuje osiągnięcia celu zakładanego przez instytucje kultury, jakim jest organizacja profesjonalnej wystawy, a w skrajnych przypadkach może skutkować opóźnieniem jej otwarcia”.


Artykuł 4 pkt 8b pzp


Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne