Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Klauzule waloryzacyjne

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Rafał Jędrzejewski
Tagi:    ppp   zamówienia publiczne

Zamawiający powinien zawrzeć w umowie zapisy umożliwiające zwiększenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zaistnienia zmian kosztów wykonania zamówienia, o których mowa w art. 142 ust. 5 pzp.

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych1, która weszła w życie 19 października 2014 r., zamawiający zostali zobowiązani do tego, aby zamieszczać klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 142 ust. 5 pzp). Klauzule te powinny zapewniać odpowiedni wzrost wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmian kosztów wykonania zamówienia publicznego, będących następstwem zmian w zakresie:

 

  • stawki podatku od towarów i usług;
  • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów;
  • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym;
  • wysokości stawki składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.


W związku z tym, że obowiązek stosowania tych klauzul waloryzacyjnych odnosi się do umów w sprawie udzielania zamówień publicznych, zawartych od dnia wejścia w życie wspomnianej nowelizacji2, ustawodawca w przepisach przejściowych uregulował kwestie związane ze zmianą wynagrodzenia wykonawcy3 oraz zasadami rozwiązywania wcześniej zawartych umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego4.

Na podstawie tych przepisów, w przypadku zmian w zakresie obciążeń publicznoprawnych, które zostały wymienione w art. 142 ust. 5, jeśli umowa została zawarta na okres 12 miesięcy, a powyższe zmiany wpływają na koszt wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę, każda ze stron umowy ma prawo zwrócić się do drugiej strony umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących powyższych zmian, o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W przypadku zmian, które dotyczą zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu (wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 r.), niezawarcie przez zamawiającego z wykonawcą porozumienia w sprawie waloryzacji jego wynagrodzenia do dnia 1 marca 2016 r. miało uprawniać do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.


Artykuł 142 ust. 5 pzp


Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

 

  1. stawki podatku od towarów i usług,
  2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
  3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Dotychczasowe uregulowania dotyczące waloryzowania wynagrodzenia wykonawców z umów zawartych przed 19 października 2014 r.

Powyższe uregulowania nie były korzystne dla wykonawców z trzech powodów. Po pierwsze, wykonawcy zostali upoważnieni do kierowania wniosków do zamawiających w okresie: dopiero od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących ww. zmian w zakresie VAT, minimalnego wynagrodzenia oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, do 30 dnia po ich wejściu w życie. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne