Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Ogłoszenie o zamówieniu (publikacja ogłoszenia i poszukiwanie informacji na temat wszczętych postępowań)

OKIEM ZAMAWIAJĄCEGO

W trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, w zależności od jego wartości, następuje w momencie:

 

  • zamieszczenia lub publikacji ogłoszenia o zamówieniu odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUrz UE) (uwaga, w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych momentem wszczęcia postępowania jest publikacja ogłoszenia w DzUrz UE, a nie jego przekazanie. Nieprzekazanie ogłoszenia o zamówieniu do ogłoszenia w DzUrz UE lub jego niezamieszczenie w BZP stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) oraz
  • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej (stronie podmiotowo powiązanej z danym zamawiającym).


W przypadku licytacji elektronicznej postępowanie wszczynamy przez zamieszczenie ogłoszenia w BZP, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja.

Fakultatywnie możemy opublikować ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób niż opisany powyżej, np. w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, albo bezpośrednio poinformować wykonawców o wszczęciu postępowania.

Obligatoryjne elementy, które powinniśmy zawrzeć w treści ogłoszenia, zostały wyspecyfikowane – w zależności od trybu – w art. 41, art. 48 ust. 2, art. 56 ust. 1 oraz art. 60c ust. 1, poprzez odesłanie do art. 48 ust. 2, i art. 75 ust. 2 pzp. Wzory ogłoszeń określono w odpowiednich krajowych i unijnych aktach wykonawczych.

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych zamieszczamy samodzielnie w BZP, wydawanym w formie elektronicznej, przez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie portalu internetowego UZP. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów przekazujemy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UrzPUE) zgodnie z naszym wyborem:

 

  • pisemnie albo faksem, wybierając odpowiedni formularz dostępny przez stronę SIMAP oraz przesłanie do UrzPUE, lub
  • drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza ogłoszenia online na stronie internetowej SIMAP (http://simap.ted.europa.eu/) i wysłanie do DzUrz UE.


Ogłoszenia przesłane drogą elektroniczną publikowane są w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania przez UrzPUE, natomiast w przypadku wyboru drogi konwencjonalnej termin publikacji może wynieść do 12 dni. Pamiętajmy, że UrzPUE publikuje ogłoszenia o zamówieniu również w sobotę. Ponadto jesteśmy zobowiązani udokumentować (przechowując dowód, który stanowi załącznik do protokołu) dzień zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia w odpowiednim publikatorze.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako podstawowy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne jest udostępniana wykonawcom przez stronę internetową wyłącznie w przetargu nieograniczonym. Może to nastąpić nie wcześniej niż od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP albo dnia publikacji ogłoszenia w DzUrz UE. Niezależnie wykonawca może wystąpić do nas z wnioskiem o udostępnienie siwz. Mamy na to 5 dni od dnia otrzymania wniosku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne