Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Okiem zamawiającego/okiem wykonawcy

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Agnieszka Szulakowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Ogłoszenie o zamówieniu (publikacja ogłoszenia i poszukiwanie informacji na temat wszczętych postępowań)

OKIEM ZAMAWIAJĄCEGO

W trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, w zależności od jego wartości, następuje w momencie:

 

  • zamieszczenia lub publikacji ogłoszenia o zamówieniu odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DzUrz UE) (uwaga, w przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych momentem wszczęcia postępowania jest publikacja ogłoszenia w DzUrz UE, a nie jego przekazanie. Nieprzekazanie ogłoszenia o zamówieniu do ogłoszenia w DzUrz UE lub jego niezamieszczenie w BZP stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych) oraz
  • zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej (stronie podmiotowo powiązanej z danym zamawiającym).


W przypadku licytacji elektronicznej postępowanie wszczynamy przez zamieszczenie ogłoszenia w BZP, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja.

Fakultatywnie możemy opublikować ogłoszenie o zamówieniu w inny sposób niż opisany powyżej, np. w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, albo bezpośrednio poinformować wykonawców o wszczęciu postępowania.

Obligatoryjne elementy, które powinniśmy zawrzeć w treści ogłoszenia, zostały wyspecyfikowane – w zależności od trybu – w art. 41, art. 48 ust. 2, art. 56 ust. 1 oraz art. 60c ust. 1, poprzez odesłanie do art. 48 ust. 2, i art. 75 ust. 2 pzp. Wzory ogłoszeń określono w odpowiednich krajowych i unijnych aktach wykonawczych.

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej progów unijnych zamieszczamy samodzielnie w BZP, wydawanym w formie elektronicznej, przez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie portalu internetowego UZP. Ogłoszenie o zamówieniu powyżej progów przekazujemy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (UrzPUE) zgodnie z naszym wyborem:

 

  • pisemnie albo faksem, wybierając odpowiedni formularz dostępny przez stronę SIMAP oraz przesłanie do UrzPUE, lub
  • drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza ogłoszenia online na stronie internetowej SIMAP (http://simap.ted.europa.eu/) i wysłanie do DzUrz UE.


Ogłoszenia przesłane drogą elektroniczną publikowane są w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania przez UrzPUE, natomiast w przypadku wyboru drogi konwencjonalnej termin publikacji może wynieść do 12 dni. Pamiętajmy, że UrzPUE publikuje ogłoszenia o zamówieniu również w sobotę. Ponadto jesteśmy zobowiązani udokumentować (przechowując dowód, który stanowi załącznik do protokołu) dzień zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia w odpowiednim publikatorze.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako podstawowy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne jest udostępniana wykonawcom przez stronę internetową wyłącznie w przetargu nieograniczonym. Może to nastąpić nie wcześniej niż od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP albo dnia publikacji ogłoszenia w DzUrz UE. Niezależnie wykonawca może wystąpić do nas z wnioskiem o udostępnienie siwz. Mamy na to 5 dni od dnia otrzymania wniosku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne