Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zastępstwo procesowe i doradztwo prawne

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Michał Zastrzeżyński

Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prawnicze, zamawiający może skorzystać z szeregu przepisów, które umożliwiają uproszczenie procedury.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym wskazano, że do usług niepriorytetowych zalicza się m.in. usługi prawnicze o kodzie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV od 79100000–5 do 79140000–7. W tym przedziale mieszczą się usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej (kod CPV: 79110000–8).

W związku z tym, jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego, może zastosować zasady określone w art. 5 oraz 5a ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepisy te regulują udzielanie zamówień obejmujących usługi o charakterze niepriorytetowym. Co istotne, w przypadku usług zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego zamawiający dysponuje dodatkowym uprawnieniem w stosunku do pozostałych usług o charakterze niepriorytetowym. Ma on bowiem prawo udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki mimo braku przesłanek zastosowania tych trybów, które zostały określone odpowiednio w art. 62 i w art. 67 pzp.

Uprawnienia wprowadzone nowelizacją

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła zupełnie nowy przepis art. 5a. Zgodnie z jego brzmieniem w przypadku usług o charakterze niepriorytetowym, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, zamawiający ma prawo udzielić zamówienia po przeprowadzeniu szczególnej procedury określonej w ust. 2–4 tego artykułu. Zgodnie z tymi zasadami zamawiający może udzielić zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. Jest to procedura uproszczona, a wskazówki jej dotyczące można znaleźć w art. 5a ust. 3 oraz ust. 4 pzp.

Chcąc skorzystać z tej szczególnej procedury, zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – a jeżeli takiej nie posiada, to na swojej stronie internetowej – ogłoszenie o zamówieniu, które powinno zawierać informacje niezbędne do udzielenia zamówienia, a w szczególności:
 

  1. termin składania ofert, uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
  2. opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
  3. kryteria oceny ofert.


Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, a więc po zawarciu stosownej umowy z wykonawcą, zamawiający zobowiązany jest zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (a jeżeli nie ma takiej strony, to na swojej stronie internetowej) informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne