Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Jak ocenić działanie wybranego wykonawcy, który nie stawia się do podpisania umowy o zamówienie w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie albo nie dopełnia formalności opisanych w siwz?

Celem postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. Zdarza się jednak, że wykonawca ten nie stawia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego na podpisanie umowy. Bywa też, że nie dopełnia pewnych formalności, niezbędnych – w ocenie zamawiającego – do zawarcia umowy. Jak wynika z art. 36 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednym z elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na podstawie analizy specyfikacji opracowanych przez zamawiających wskazać można, że najczęściej pojawiającą się formalnością jest konieczność dostarczenia – najpóźniej w dniu podpisania umowy – jednego lub kilku dokumentów z poniższego katalogu:

 

  1. dokument potwierdzający prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli;
  2. umowa regulująca współpracę wykonawców składających ofertę wspólną;
  3. wykaz podwykonawców, którzy będą zatrudnieni do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca deklarował w ofercie wykonanie części zamówienia przy udziale podwykonawców;
  4. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  5. kserokopie wymaganych przez zamawiającego uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wykonawcy;
  6. kserokopie aktualnych wpisów na listy członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wskazanych w ofercie wykonawcy wraz z dowodami opłacenia składek;
  7. oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierowania robotami budowlanymi;
  8. oświadczenie kierownika budowy zapewniające sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli to konieczne.


Przez uchylanie się od zawarcia umowy zamawiający rozumieją także przypadek nieusprawiedliwionego niestawienia się uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego dniu oraz godzinie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne