Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Jak ocenić działanie wybranego wykonawcy, który nie stawia się do podpisania umowy o zamówienie w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu i terminie albo nie dopełnia formalności opisanych w siwz?

Celem postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. Zdarza się jednak, że wykonawca ten nie stawia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego na podpisanie umowy. Bywa też, że nie dopełnia pewnych formalności, niezbędnych – w ocenie zamawiającego – do zawarcia umowy. Jak wynika z art. 36 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednym z elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na podstawie analizy specyfikacji opracowanych przez zamawiających wskazać można, że najczęściej pojawiającą się formalnością jest konieczność dostarczenia – najpóźniej w dniu podpisania umowy – jednego lub kilku dokumentów z poniższego katalogu:

 

  1. dokument potwierdzający prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli;
  2. umowa regulująca współpracę wykonawców składających ofertę wspólną;
  3. wykaz podwykonawców, którzy będą zatrudnieni do realizacji zamówienia, jeżeli wykonawca deklarował w ofercie wykonanie części zamówienia przy udziale podwykonawców;
  4. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  5. kserokopie wymaganych przez zamawiającego uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wykonawcy;
  6. kserokopie aktualnych wpisów na listy członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wskazanych w ofercie wykonawcy wraz z dowodami opłacenia składek;
  7. oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków kierowania robotami budowlanymi;
  8. oświadczenie kierownika budowy zapewniające sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli to konieczne.


Przez uchylanie się od zawarcia umowy zamawiający rozumieją także przypadek nieusprawiedliwionego niestawienia się uprawnionych przedstawicieli wykonawcy w siedzibie zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez zamawiającego dniu oraz godzinie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne