Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przedłużenie terminu związania ofertą

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Anita Romanowska

Wykonawca we wskazanym terminie nie może zmienić złożonej oferty  ani jej wycofać, ponieważ jest nią związany aż do upływu określonego przez zamawiającego terminu.

W pzp nie uregulowano kwestii terminu, w jakim zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej. Interpretacja przepisów pzp pozwala określić, że wybór oferty najkorzystniejszej powinien nastąpić w terminie związania ofertą. W świetle powyższego termin związania ofertą ma istotne znaczenie zarówno dla zamawiającego, jak i dla wykonawcy. W terminie tym bowiem zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej oraz żąda podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą. Wykonawca natomiast w terminie związania ofertą nie może zmienić złożonej oferty ani jej wycofać, ponieważ jest nią związany aż do upływu terminu określonego przez zamawiającego. Natomiast po upływie tego terminu wykonawca może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, bez żadnych negatywnych skutków podjętej decyzji (które miałyby miejsce w sytuacji, gdyby był nią związany, jak np. utrata wadium). Wobec powyższego upływ terminu związania ofertą powoduje, że oferta złożona w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego przestaje być wiążąca.

Określenie terminu związania ofertą

Obowiązek określenia termin związania ofertą ciąży na zamawiającym już na etapie przygotowania postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 9 pzp zamawiający powinien wskazać termin związania ofertą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczącym przetargu nieograniczonego (zob. art. 41 pkt 11 pzp) oraz dotyczącym licytacji elektronicznej (zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 11 pzp).

Związanie ofertą – jak już wskazano – oznacza, że wykonawca zobowiązany jest w określonym przez zamawiającego terminie zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach przewidzianych w złożonej ofercie. Kwestię okresu związania ofertą reguluje art. 85 ust. 1 pzp.

Terminy wskazane w tym przepisie przez ustawodawcę są okresami maksymalnymi, mają z jednej strony chronić wykonawcę przed nadmiernie przedłużającą się procedurą przetargową (która mogłaby spowodować niekorzystną dla niego sytuację, np. nieopłacalność złożonej oferty ze względu na upływ czasu), z drugiej zaś strony – chronić zamawiającego przed ewentualnym uchylaniem się wybranego wykonawcy od zawarcia umowy i jednocześnie uprawniać zamawiającego do zatrzymania wadium (w razie gdyby wykonawca się uchylał).

W świetle powyższego zamawiający, określając termin związania ofertą, powinien wziąć pod uwagę długość czasu, jaki przewiduje na ocenianie ofert (należy uwzględnić konieczność uzupełniania lub wyjaśniania treści ofert), mając przy tym na względzie stopień zawiłości przedmiotu zamówienia. Gdy zamawiający określi datą termin wykonania zamówienia i gdy jest on krótki, wówczas termin realizacji zamówienia może być zagrożony, gdyż w wyniku długiego okresu związania ofertą wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie może się okazać niemożliwe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne