Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Data publikacji: 11-01-2016 Autor: Jacek Jerka

Komisja Europejska planuje wprowadzenie formularza, który zastąpi oświadczenia i dokumenty wymagane dotąd na gruncie dotychczasowych dyrektyw UE oraz pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.

Celem zastosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej również: JEDZ lub Jednolity Dokument) jest ograniczenie obciążeń administracyjnych wynikających z konieczności przedstawienia przez wykonawców znacznej liczby zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kryteriów kwalifikacji.

Wielu wykonawców, zwłaszcza z sektora MŚP, wskazywało obciążenia administracyjne jako jedną z głównych przeszkód dla uczestnictwa w zamówieniach publicznych.
W zamyśle ustawodawcy unijnego JEDZ ma stanowić ograniczenie obciążeń biurokratycznych w prowadzonych postępowaniach, co powinno przynieść korzyści zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

Czym jest Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postępowaniu

Jednolity Dokument to zaktualizowane oświadczenie własne, stanowiące dowód wstępny, zastępujące zaświadczenia wydawane przez organa publiczne lub osoby trzecie na potwierdzenie, że:

 

  1. wobec danego wykonawcy nie zachodzą podstawy obligatoryjne lub fakultatywne do wykluczenia z powodu sytuacji, o której mowa w art. 57 dyrektywy 2014/24/UE, lub
  2. wykonawca spełnia stosowne kryteria kwalifikacji określone zgodnie z art. 58 dyrektywy 2014/24/UE, lub
  3. w stosownych przypadkach wykonawca spełnia obiektywne zasady i kryteria ustalone zgodnie z art. 65 dyrektywy 2014/24/UE (to jest spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, które w procedurach etapowych umożliwiają ograniczenie liczby kandydatów zaproszonych do składania ofert lub dialogu).


Jednolity Dokument ma zastąpić oświadczenia i dokumenty, które były wymagane w trakcie prowadzonego postępowania na gruncie dotychczasowych regulacji dyrektyw UE oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, a także form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

W odniesieniu do wymaganej w pzp dokumentacji JEDZ ma zastąpić:

 

  1. oświadczenia i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp;
  2. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 2 pzp;
  3. oświadczenia i dokumenty pozwalające w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny ocenić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, gdy liczba wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia jest większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu.


Należy przy tym zastrzec, że JEDZ zastąpi wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty na etapie postępowania – wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie musiał potwierdzić wskazane okoliczności stosownymi dokumentami.

Wykonawca składa, a zamawiający przyjmuje JEDZ w chwili składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub w chwili składania ofert.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne