Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego

Data publikacji: 03-12-2015 Autor: Konrad Majewski, Kamil Stolarski

Jeśli wykonawca zgodzi się na wynagrodzenie ryczałtowe, to nie może żądać jego podwyższenia. Wyjątkiem od tej zasady jest wystąpienie jednej z przesłanek wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 pzp przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Z definicji tej wynika, że odpłatność jest jedną z immanentnych cech każdej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Innymi słowy, odpłatność stanowi essentialia negotii (konieczny element) takiej umowy.

O odpłatności można mówić, gdy wykonawca, który dokonuje określonego przysporzenia na rzecz zamawiającego, otrzymuje od niego w zamian określoną korzyść majątkową. Ta korzyść majątkowa może mieć charakter zarówno pieniężny, jak i niepieniężny. Może nią być zatem zapłata określonej kwoty wyrażonej w pieniądzu (świadczenie o charakterze pieniężnym), ale także na przykład przeniesienie własności nieruchomości należącej do zamawiającego (świadczenie o charakterze niepieniężnym). W każdym z tych przypadków świadczenie zamawiającego będzie miało jednak określoną wartość pieniężną oraz będzie prowadziło do umorzenia jego zobowiązania względem wykonawcy1.

Niezależnie jednak od tego, czy świadczenie zamawiającego ma charakter pieniężny, czy też niepieniężny, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy określić sposób obliczania ceny. Zamawiający powinien zatem wskazać sposób wyliczenia wyrażonej w jednostkach pieniężnych wartości, którą będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie przez niego danego zamówienia publicznego. W cenie tej należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeśli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich doliczenia (zob. art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług).

Rodzaje wynagrodzeń

W pzp nie zawarto przepisów określających rodzaje wynagrodzeń, jakie mogą być stosowane lub są preferowane w umowach w sprawie zamówień publicznych. W konsekwencji – zgodnie z art. 139 ust. 1 pzp – należy ich poszukiwać w ustawie Kodeks cywilny (dalej: kc). W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że na gruncie umowy o dzieło zdefiniowano dwa podstawowe rodzaje wynagrodzeń, tj. wynagrodzenie ryczałtowe (zob. art. 628 kc) i kosztorysowe (zob. art. 629–631 kc).

Definiując pojęcie ryczałtu, Sąd Najwyższy (dalej: SN) wskazał, że ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej (zob. wyrok SN z 20 listopada 1998 r., II CKN 913/97). Wynagrodzenie kosztorysowe jest to natomiast wynagrodzenie określone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 25 marca 2014 r., I ACa 885/13). W praktyce można się również spotkać z wynagrodzeniem mieszanym w różnych jego wariantach (kosztorysowo-ryczałtowym). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne