Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Gwarancja wadialna wnoszona przez konsorcjum

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    konsorcjum   wadium   gwarancja   pełnomocnictwo

Czy gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na lidera konsorcjum jest wadliwa czy też nie? Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne.

W celu należytego zabezpieczenia swoich interesów zamawiający może – a w niektórych przypadkach musi (art. 45 ust. 1 pzp) – żądać od wykonawców wniesienia wadium. Jedną z dopuszczalnych przez pzp form wadium jest gwarancja (ubezpieczeniowa lub bankowa – art. 45 ust. 6 pkt 3 i 4). Mimo że instytucja ta funkcjonuje od lat, w praktyce rodzi wiele wątpliwości, szczególnie w odniesieniu do gwarancji składanych przez tzw. konsorcja. Nasuwa się bowiem pytanie: czy brak wymienienia w treści gwarancji wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powoduje wadliwość takiego dokumentu? Skutki udzielenia odpowiedzi na to pytanie są ważkie, ponieważ dokument gwarancji wadialnej jest jedynym, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 pzp ani wyjaśniać na mocy art. 26 ust. 4 pzp i art. 87 ust. 1 pzp (zob. wyroki KIO: z 7 lipca 2014 r., KIO 1298/14; z 9 lutego 2012 r., KIO 150/12), a stwierdzenie jego wadliwości skutkuje uznaniem, że wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, i stanowi przesłankę wykluczenia go na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

Dychotomia poglądów

Na przestrzeni lat w orzecznictwie KIO, sądów okręgowych (dalej: SO) oraz w piśmiennictwie1 zarysowały się dwa przeciwstawne poglądy w tym zakresie.

Zgodnie z pierwszym z nich – dominującym od ok. 10 lat – niewymienienie w treści gwarancji wszystkich konsorcjantów jako wykonawcy nie powoduje wadliwości tego dokumentu, a więc nie może prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp (zob. m.in. wyroki KIO: z 5 marca 2015 r., KIO 336/15; z 25 maja 2015 r., KIO 969/15; z 27 sierpnia 2014 r., KIO 1633/14; z 15 kwietnia 2014 r., KIO 649/14, KIO 655/14; z 3 września 2013 r., KIO 2033/13; z 6 czerwca 2013 r., KIO 1232/13, KIO 1233/13; z 8 lipca 2011 r., KIO 1320/11, oraz wyrok SO w Warszawie z 14 października 2015 r., XXIII Ga 1313/15).

W ostatnim jednak czasie (w zasadzie od chwili wydania wyroku z 1 lipca 2015 r., KIO 1251/15) zyskuje na znaczeniu drugi pogląd, zgodnie z którym – w przypadku wadium zabezpieczającego ofertę składaną przez konsorcjum – nie jest wystarczające, aby gwarancja wadialna wymieniała tylko jednego z uczestników tegoż konsorcjum. Gwarancja taka jest wadliwa, co powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp (zob. m.in. wyroki KIO: z 17 września 2015 r., KIO 1936/15; z 22 maja 2015 r., KIO 974/15; z 7 stycznia 2015 r., KIO 2694/14; z 15 września 2014 r., KIO 1785/14, z 20 lipca 2010 r., KIO 1408/10, oraz wyrok SO w Warszawie z 10 września 2015 r., XXIII Ga 1041/15).

Stanowiska tego nie podziela Prezes UZP, który zaskarżył wyrok z 1 lipca 2015 r. (KIO 1251/15)2, wskutek czego SO w Warszawie wydał 14 października 2015 r. orzeczenie (XXIII Ga 1313/15) uwzględniające tę skargę. Sąd uznał, że bankowa gwarancja wadialna została sporządzona po zawarciu umowy konsorcjum, a podmiot zlecający jej wystawienie działał jako lider konsorcjum w ramach szerokiego umocowania do działania w imieniu i na rzecz drugiego z wykonawców, dlatego też nie zostały spełnione przesłanki wykluczenia takiego konsorcjum z udziału w postępowaniu z powodu niewniesienia wadium3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne