Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Gwarancja wadialna wnoszona przez konsorcjum

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    konsorcjum   wadium   gwarancja   pełnomocnictwo

Czy gwarancja wadialna wystawiona wyłącznie na lidera konsorcjum jest wadliwa czy też nie? Kwestia ta budzi wciąż wątpliwości interpretacyjne.

W celu należytego zabezpieczenia swoich interesów zamawiający może – a w niektórych przypadkach musi (art. 45 ust. 1 pzp) – żądać od wykonawców wniesienia wadium. Jedną z dopuszczalnych przez pzp form wadium jest gwarancja (ubezpieczeniowa lub bankowa – art. 45 ust. 6 pkt 3 i 4). Mimo że instytucja ta funkcjonuje od lat, w praktyce rodzi wiele wątpliwości, szczególnie w odniesieniu do gwarancji składanych przez tzw. konsorcja. Nasuwa się bowiem pytanie: czy brak wymienienia w treści gwarancji wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powoduje wadliwość takiego dokumentu? Skutki udzielenia odpowiedzi na to pytanie są ważkie, ponieważ dokument gwarancji wadialnej jest jedynym, którego nie można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 pzp ani wyjaśniać na mocy art. 26 ust. 4 pzp i art. 87 ust. 1 pzp (zob. wyroki KIO: z 7 lipca 2014 r., KIO 1298/14; z 9 lutego 2012 r., KIO 150/12), a stwierdzenie jego wadliwości skutkuje uznaniem, że wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, i stanowi przesłankę wykluczenia go na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp.

Dychotomia poglądów

Na przestrzeni lat w orzecznictwie KIO, sądów okręgowych (dalej: SO) oraz w piśmiennictwie1 zarysowały się dwa przeciwstawne poglądy w tym zakresie.

Zgodnie z pierwszym z nich – dominującym od ok. 10 lat – niewymienienie w treści gwarancji wszystkich konsorcjantów jako wykonawcy nie powoduje wadliwości tego dokumentu, a więc nie może prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp (zob. m.in. wyroki KIO: z 5 marca 2015 r., KIO 336/15; z 25 maja 2015 r., KIO 969/15; z 27 sierpnia 2014 r., KIO 1633/14; z 15 kwietnia 2014 r., KIO 649/14, KIO 655/14; z 3 września 2013 r., KIO 2033/13; z 6 czerwca 2013 r., KIO 1232/13, KIO 1233/13; z 8 lipca 2011 r., KIO 1320/11, oraz wyrok SO w Warszawie z 14 października 2015 r., XXIII Ga 1313/15).

W ostatnim jednak czasie (w zasadzie od chwili wydania wyroku z 1 lipca 2015 r., KIO 1251/15) zyskuje na znaczeniu drugi pogląd, zgodnie z którym – w przypadku wadium zabezpieczającego ofertę składaną przez konsorcjum – nie jest wystarczające, aby gwarancja wadialna wymieniała tylko jednego z uczestników tegoż konsorcjum. Gwarancja taka jest wadliwa, co powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp (zob. m.in. wyroki KIO: z 17 września 2015 r., KIO 1936/15; z 22 maja 2015 r., KIO 974/15; z 7 stycznia 2015 r., KIO 2694/14; z 15 września 2014 r., KIO 1785/14, z 20 lipca 2010 r., KIO 1408/10, oraz wyrok SO w Warszawie z 10 września 2015 r., XXIII Ga 1041/15).

Stanowiska tego nie podziela Prezes UZP, który zaskarżył wyrok z 1 lipca 2015 r. (KIO 1251/15)2, wskutek czego SO w Warszawie wydał 14 października 2015 r. orzeczenie (XXIII Ga 1313/15) uwzględniające tę skargę. Sąd uznał, że bankowa gwarancja wadialna została sporządzona po zawarciu umowy konsorcjum, a podmiot zlecający jej wystawienie działał jako lider konsorcjum w ramach szerokiego umocowania do działania w imieniu i na rzecz drugiego z wykonawców, dlatego też nie zostały spełnione przesłanki wykluczenia takiego konsorcjum z udziału w postępowaniu z powodu niewniesienia wadium3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne