Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowa ramowa

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Katarzyna Bełdowska

Jeśli zamawiającemu trudno jest ustalić zakres, wielkość lub termin realizacji zamówień, których potrzeba udzielenia w przyszłości jest niemal niewątpliwa, może on przeprowadzić postępowanie o zawarcie umowy ramowej.

Definicja legalna umowy ramowej, wskazana w ustawie Prawo zamówień publicznych, jest dość skąpa, co skutkuje szeregiem wątpliwości interpretacyjnych. Ponadto z uwagi na niewielką liczbę ustawowych wskazówek dotyczących rygorów korzystania z instytucji umowy ramowej niezbędne wydaje się dokonanie szczegółowej analizy tego zagadnienia przy uwzględnieniu orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 9a pzp umową ramową jest umowa zawarta między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.

Istota

Istotą umowy ramowej jest zawarcie swego rodzaju porozumienia między zamawiającym a wyselekcjonowanymi z zachowaniem konkurencyjności wykonawcami, które – jeżeli zajdzie taka potrzeba – umożliwi szybkie udzielenie zamówienia realizacyjnego bez konieczności stosowania pzp. Umowa ramowa powinna służyć udzieleniu zamówień, których zakres lub wielkość nie są możliwe do określenia i których termin realizacji jest trudny, a nawet niemożliwy do ustalenia na etapie postępowania o zawarcie umowy ramowej. Jako przykłady zamówień, które są udzielane w wyniku wcześniej zawartej umowy ramowej, można wskazać remonty, prace konserwacyjne, dostawy paliwa, dostawy części zamiennych i wiele innych, których potrzeba realizacji w przyszłości jest niemal niewątpliwa, a których udzielenie w wyniku przeprowadzenia postępowania w jednym z trybów przewidzianych w pzp jest zbyt czasochłonne.


Artykuł 2 ust. 9a pzp

Ilekroć w ustawie jest mowa o umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.


Przedmiot

Przedmiotem umowy ramowej mogą być zarówno usługi, jak i dostawy czy roboty budowlane, wówczas gdy zamawiający nie jest w stanie skonkretyzować zakresu, wielkości lub innych warunków realizacji zamówienia publicznego.

Umowa ramowa określa przewidywaną wielkość lub zakres zamówienia w całym okresie jej obowiązywania. Na podstawie umowy ramowej może zostać udzielonych wiele zamówień publicznych, których łączny zakres nie przekracza zakresu w niej określonego.

Zamawiający ma zatem obowiązek wskazania maksymalnego zapotrzebowania na daną dostawę, usługę lub robotę budowlaną przez określenie ich wielkości lub zakresu. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówień w pełnym zakresie wynikającym z zawartej umowy ramowej, jednak należy podkreślić, że rzeczona umowa wskazuje największy możliwy do zrealizowania w okresie jej obowiązywania zakres.

Zawierając umowę ramową, zamawiający może określić warunki udzielenia zamówień realizacyjnych, m.in. może wskazać terminy ich wykonania, warunki gwarancji czy serwisu, ogólne warunki realizacji umów zawieranych w wyniku udzielenia zamówień realizacyjnych, termin płatności etc.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne