Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zielone zamówienia publiczne

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Marcin Magdziarz

Przez stosowanie środowiskowych kryteriów oceny ofert, systemów i środków zarządzania środowiskiem, a także ekoetykiet zamawiający mogą promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

W wyniku akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zostały dostosowane do prawa unijnego, a przede wszystkim do dyrektywy 2004/17/WE oraz dyrektywy 2004/18/WE. Dyrektywy te, jako podstawowe akty prawne regulujące politykę w zakresie zamówień publicznych, określiły, w jaki sposób instytucje zamawiające mogą przyczynić się do ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju, wskazując możliwe do wykorzystania środowiskowe kryteria oceny ofert, systemy i środki zarządzania środowiskiem, a także ekoetykiety.

Dyrektywa 2004/18/WE szczególnie uwidacznia dążenie do uzyskania zamówień o najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, przewidując możliwość uwzględniania kwestii środowiskowych na etapie: opisu przedmiotu zamówienia (art. 23 dyrektywy 2004/18/WE), kwalifikacji wykonawców (art. 45, 48 i 50 dyrektywy), wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą środowiskowych kryteriów oceny ofert (art. 53) oraz na etapie określania warunków realizacji umowy (art. 26).

Analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie pzp wykazuje, że przepisy ustawy odnoszą się także do kwestii środowiskowych (uwzględniając przepisy dyrektyw) w fazie: przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia (art. 29–30 pzp), tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (art. 36 ust. 1 pkt 13 pzp), a także na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 i 2 pzp) i podpisania umowy. Zamawiający na tych etapach postępowania może uwzględniać kwestie środowiskowe i realizować politykę ekologicznych zamówień publicznych. Wybór najkorzystniejszej oferty, która będzie uwzględniała kryteria środowiskowe, wpłynie na określenie treści i warunków umowy o zamówienie publiczne.

Zasada zrównoważonego rozwoju

Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązana jest do implementacji prawodawstwa unijnego do krajowego porządku prawnego. Dotyczy to także ochrony środowiska. Zasada zrównoważonego rozwoju stanowi jednoznacznie, że aspekty ekologiczny, ekonomiczny oraz społeczny mają taką samą wagę i znaczenie1.

A zatem dbałość o środowisko naturalne stanowi jeden z głównych celów poszczególnych państw, a także organizacji międzynarodowych. Zamawiający, którymi są najczęściej instytucje publiczne, są coraz częściej zachęcani do nabywania towarów czy usług, które cechuje dbałość o środowisko. Ustawodawca unijny podkreśla duże znaczenie włączania wymogów środowiskowych do procedur przetargowych. Mają one jednocześnie przyczynić się do zwiększenia popytu ze strony instytucji publicznych na bardziej ekologiczne towary, które będą przyjazne dla środowiska.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne