Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Partnerstwo innowacyjne

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Paweł Nowicki

Gdy potrzeby zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone przez zakupy produktów, usług lub robót budowlanych już dostępnych na rynku, ustawodawca europejski proponuje skorzystanie z nowego trybu udzielenia zamówienia.

W 2011 r. opublikowano komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: „Akt o Jednolitym Rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania” (KOM (2011) 206 wersja ostateczna). Komisja Europejska podkreśliła w nim rolę zamówień publicznych w kształtowaniu unijnego rynku wewnętrznego. Zaznaczyła jednak, że trzeba podjąć działania, aby zamówienia publiczne stały się bardziej innowacyjne, ponieważ zamówienia mogą być narzędziem pobudzającym rozwój rynku wewnętrznego o cechach bardziej ekologicznych, prospołecznych i innowacyjnych. Był to w zasadzie pierwszy sygnał płynący z Komisji Europejskiej o konieczności wprowadzenia takich procedur w zamówieniach publicznych, które pozwolą na osiąganie bardziej innowacyjnych zakupów. Wynikał on z przyjętej w 2010 r. strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, w której Komisja Europejska jako jeden z priorytetów wskazała rozwój inteligentny, czyli rozwój gospodarki oparty na wiedzy i innowacji. Nowe dyrektywy zamówieniowe z 2014 r. wyszły naprzeciw oczekiwaniom Komisji w tym zakresie. W niniejszym artykule omówione zostaną zmiany wprowadzone w nowej dyrektywie klasycznej, czyli dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: dyrektywa 2014/14/UE).

Definicje

Na potrzeby prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia w dyrektywie 2014/14/UE zdefiniowano pojęcie innowacji. Innowacje oznaczają wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym między innymi procesów produkcji, budowy lub konstrukcji, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności przedsiębiorczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych, m.in. po to, by pomóc rozwiązać wyzwania społeczne lub wspierać strategię „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Jednak bardziej rewolucyjnym rozwiązaniem jest wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień publicznych, niewystępującego do tej pory w dyrektywach. Partnerstwo innowacyjne uregulowane zostało w art. 31, w rozdziale dotyczącym procedur. Jest ono możliwe do zastosowania wtedy, gdy potrzeby zamawiającego nie mogą zostać zaspokojone przez zakupy produktów, usług lub robót budowlanych już dostępnych na rynku. Cechą charakterystyczną partnerstwa innowacyjnego jest to, że zastosowanie tego trybu pozwala nie tylko opracować innowacyjne produkty, lecz również je zakupić. Z tego też względu partnerstwo innowacyjne nie jest tożsame z tzw. przedkomercyjnymi zamówieniami publicznymi (ang. pre-commercial procurement).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne