Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wielokrotne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

Data publikacji: 02-12-2015 Autor: Marcin Radecki
Tagi:    kosztorys   roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

W pzp nie uregulowano kwestii, czy wezwanie może być wystosowane tylko jednokrotnie, czy też wielokrotnie, nie wskazano również kryteriów, jakimi powinien posłużyć się zamawiający, jeśli zdecyduje się na wystosowanie kolejnego wezwania.

W ramach procedury badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zobowiązani są dokonać szeregu czynności. Jedną z nich jest badanie, czy złożone oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny. Formalną podstawę takiego badania stanowi art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Nie oznacza to, że zamawiający zobowiązany jest do wszczęcia tej procedury w stosunku do każdej złożonej oferty. Procedurę tę powinien on zastosować dopiero wtedy, kiedy poweźmie wątpliwości, czy cena danej oferty nie jest rażąco niska.

Jeśli wyjaśnienia nie zostaną złożone lub zostaną złożone wyjaśnienia potwierdzające, że cena badanej oferty jest rażąco niska, zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp. Wykonawca składający taką ofertę nie może uzyskać zamówienia, albowiem nie daje rękojmi należytego jego wykonania.

Wyjaśnienia w przedmiocie rażąco niskiej ceny mogą zatem mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania zamówienia publicznego. Zasadniczo każdy przecież wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest zainteresowany jego pozyskaniem. Wobec tego w praktyce pojawiła się wątpliwość co do zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych wielokrotnego wzywania tego samego wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny.

Cel żądania wyjaśnień

Wezwanie do wyjaśnień jest elementem badania i oceny ofert i takiemu celowi powinno służyć.

Wyrok KIO z 7 maja 2014 (KIO 798/14)

„(…) nasuwa się więc pytanie, czy Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny więcej niż jeden raz. Biorąc pod uwagę ugruntowany pogląd wyrażony w wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 23 lutego 2007 roku, sygn. akt: X Ga 23/07 (…), przy uwzględnieniu, iż ustawodawca nie ograniczył takiego działania, odpowiedź będzie twierdząca, jednakże należy stanowczo zaznaczyć, że nie prowadzi to do obowiązku wzywania wykonawcy do składania wyjaśnień, aż do czasu gdy będą one potwierdzać, że cena nie jest rażąco niska, lecz [do czasu, gdy] pozwolą Zamawiającemu na obiektywną ocenę tychże wyjaśnień”.

Zatem w przypadku wystosowania kolejnego wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny trzeba pamiętać o tym, że powinno być ono nakierowane na podjęcie przez zamawiającego odpowiednio umotywowanej decyzji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne