Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Forma pełnomocnictwa

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    pełnomocnictwo   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Powszechną praktyką wykonawców jest składanie ofert, które podpisane są nie przez osoby uprawnione do reprezentacji, wskazane we właściwym rejestrze, ale przez ustanowionego pełnomocnika. W pzp nie uregulowano zagadnień związanych z pełnomocnictwem, z wyjątkiem kwestii ustanowienia pełnomocnika w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 2).

Ponieważ ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności (co wynika z art. 82 ust. 2 pzp), taką też formę musi mieć pełnomocnictwo. W praktyce pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa ogólnego (tj. do składania oferty w każdym postępowaniu o zamówienie publiczne, a nie tylko w jednym, konkretnym), składa najczęściej kopię pisemnego pełnomocnictwa. Problemem bywa ustalenie, kto powinien poświadczyć zgodność z oryginałem takiego dokumentu. Ocena jego poprawności leży w gestii zamawiającego. Zdarza się, że zamawiający traktuje ten dokument jak dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca może złożyć albo w formie oryginału, albo w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez samego wykonawcę (taką samą formę mogą mieć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z prowadzonego postępowania). Nie jest to jednak działanie prawidłowe, gdyż dokument pełnomocnictwa nie został wymieniony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zatem nie można stosować do niego formy zastrzeżonej dla dokumentów wskazanych w tym rozporządzeniu.

Na mocy art. 14 pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem art. 77 § 1 zd. 1 kc do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Bez wątpienia oryginał dokumentu pełnomocnictwa spełnia ten wymóg. To samo dotyczy notarialnego odpisu pełnomocnictwa, ponieważ odpisy notarialnie poświadczone zastępują dokumenty pierwotne (oryginały). Dlatego pełnomocnictwo składane przez wykonawcę musi mieć formę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, o czym przypomina aktualne i dziś orzecznictwo:
 

  • Postanowienie Zespołu Arbitrów z 22 września 2006 r. (UZP/ZO/0–2501/06)


„(…) pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne