Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Forma pełnomocnictwa

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz   pełnomocnictwo
Autor: Rys. B. Brosz

Powszechną praktyką wykonawców jest składanie ofert, które podpisane są nie przez osoby uprawnione do reprezentacji, wskazane we właściwym rejestrze, ale przez ustanowionego pełnomocnika. W pzp nie uregulowano zagadnień związanych z pełnomocnictwem, z wyjątkiem kwestii ustanowienia pełnomocnika w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 23 ust. 2).

Ponieważ ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności (co wynika z art. 82 ust. 2 pzp), taką też formę musi mieć pełnomocnictwo. W praktyce pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa ogólnego (tj. do składania oferty w każdym postępowaniu o zamówienie publiczne, a nie tylko w jednym, konkretnym), składa najczęściej kopię pisemnego pełnomocnictwa. Problemem bywa ustalenie, kto powinien poświadczyć zgodność z oryginałem takiego dokumentu. Ocena jego poprawności leży w gestii zamawiającego. Zdarza się, że zamawiający traktuje ten dokument jak dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca może złożyć albo w formie oryginału, albo w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez samego wykonawcę (taką samą formę mogą mieć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z prowadzonego postępowania). Nie jest to jednak działanie prawidłowe, gdyż dokument pełnomocnictwa nie został wymieniony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zatem nie można stosować do niego formy zastrzeżonej dla dokumentów wskazanych w tym rozporządzeniu.

Na mocy art. 14 pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem art. 77 § 1 zd. 1 kc do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Bez wątpienia oryginał dokumentu pełnomocnictwa spełnia ten wymóg. To samo dotyczy notarialnego odpisu pełnomocnictwa, ponieważ odpisy notarialnie poświadczone zastępują dokumenty pierwotne (oryginały). Dlatego pełnomocnictwo składane przez wykonawcę musi mieć formę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, o czym przypomina aktualne i dziś orzecznictwo:
 

  • Postanowienie Zespołu Arbitrów z 22 września 2006 r. (UZP/ZO/0–2501/06)


„(…) pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne