Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Korupcja i konflikt interesów

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Dobromił Bartman

Komisja Europejska zaleca wprowadzenie przez zamawiającego dokumentu dotyczącego unikania konfliktu interesów i przeciwdziałania korupcji, wydanego w postaci sformalizowanej polityki urzędu wobec tych zjawisk.

Konflikt interesów i niebezpieczeństwo korupcji przy zamówieniach publicznych to poważny problem dla kierowników zamawiającego. Jak podkreśla Komisja Europejska, „przypadki konfliktu interesów stały się powracającym problemem, szczególnie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w ramach działań strukturalnych, ponieważ przypadki te mogą spowodować poważną szkodę dla budżetu publicznego oraz dla reputacji UE i danego państwa”1. W raporcie Fundacji im. S. Batorego wskazuje się, że „zagrożenie konfliktem interesów pojawia się wszędzie tam, gdzie są podejmowane decyzje administracyjne, których konsekwencje wpływają na działania podmiotów zewnętrznych (…). Obszarami o największym zagrożeniu wystąpieniem konfliktu interesów są zamówienia publiczne i zatrudnianie w administracji publicznej”2.

Jeśli chodzi o samo pojęcie konfliktu interesów, to Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaproponowała następującą definicję: „Konflikt interesów to konflikt pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami prywatnymi urzędnika publicznego polegający na tym, że interesy urzędnika publicznego jako osoby prywatnej mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego swoich obowiązków i zadań publicznych”3. Profesor Mirosław Wyrzykowski definiuje sam konflikt jako „układ wzajemnych wartości lub potrzeb, w którym wartości te wykluczają się bądź też realizacja jednych utrudnia realizację innych”4.

Niestety, Polska nie dysponuje zbyt rozwiniętym prawodawstwem dotyczącym problemu konfliktu interesów i etyki administracji. Wyjątkiem jest tu zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (dalej: zarządzenie etyczne). Obecnie zamówienia publiczne są jedynym obszarem kontroli zarządczej, w których funkcjonuje instytucja oświadczeń o konflikcie interesów lub ich braku. Deklaracje takie przewidywane są także w kilku innych regulacjach (zob. np. art. 19 ustawy o kontroli w administracji rządowej).

Należy podkreślić, że korupcja i konflikt interesów to nie to samo. Korupcja to zazwyczaj rodzaj „transakcji” między dwiema stronami, której przedmiotem są pewne dobra publiczne. Konflikt interesów powstaje zaś, gdy dana osoba ma możliwość przedłożenia własnego interesu nad obowiązki zawodowe. Przy czym kwestia konfliktu interesów jest mniej precyzyjnie uregulowana niż korupcja, do której wprost odnoszą się konkretne regulacje karne. „Można zaryzykować tezę, że to nie rzeczywiste przypadki zjawisk korupcyjnych, lecz właśnie rozpowszechnienie zjawisk o charakterze konfliktu interesów jest głównym powodem pokutującej opinii o rozpowszechnieniu korupcji i słabości zasad etycznych w administracji publicznej”5. Nierozwiązany konflikt interesów ma wpływ na prawidłowość postępowania, w szczególności prowadzi do naruszenia podstawowych zasad Prawa zamówień publicznych (zwłaszcza wynikających z art. 7 ust. 1 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne