Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Odwrócone obciążenie VAT

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Jerzy Wysocki

Na co należy zwrócić uwagę w przypadku postępowań dotyczących zamówień na towary, które w myśl nowych regulacji powodują powstanie obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego?

Od początku lipca br. zamawiający w jeszcze większym zakresie niż dotychczas muszą zgłębiać tajniki rozliczeń księgowo-skarbowych. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego, to oceniając taką ofertę, zamawiający musi doliczyć do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami (odwrotne obciążenie VAT).

W konsekwencji obowiązek doliczania przez zamawiającego wartości VAT do wartości netto oferty wykonawcy będzie miał zastosowanie w przypadku:

 

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (tak jak do tej pory);
  • dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca;
  • importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia VAT przez zamawiającego podczas porównywania cen ofertowych.


Według nowych uregulowań prawnych wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować, czy po stronie zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy VAT w związku z wyborem danej oferty. Informację tę wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

Wprowadzono również przepisy przejściowe, w myśl których w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej przed 1 lipca br. zamawiający jest uprawniony do jej zmiany i obniżenia wynagrodzenia wykonawcy o VAT należny.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na – zdaniem autora – niezbędne (choć nieobowiązkowe) zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które pozwolą na uniknięcie wielu kłopotów związanych z opisywaną zmianą w pzp. Mimo że obecnie zgodnie z prawem to wykonawca, składając ofertę, ma poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, to zamawiający z własnej inicjatywy powinien o tym zobowiązaniu przypomnieć wykonawcy w swojej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto w opinii autora, niezależnie od tego, czy taka informacja pojawi się w ofercie wykonawcy, czy nie, zamawiający sam powinien wiedzieć, czy zamawiane dostawy lub usługi są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia VAT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne