Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Badania geotechniczne gruntu

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Zbigniew Leszczyński

Czy przekazanie wykonawcom badań gruntu w ramach dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami prawa, czy też należy to uznać za dobrą wolę zamawiającego?

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych bardzo często stwierdzają, że im gorsze dokumentacje projektowe, tym częściej zamawiający stosują wynagrodzenie ryczałtowe, przy którym wszelkie ryzyka obciążają wykonawcę. Wybór takiego rodzaju wynagrodzenia ma, między innymi, na celu pozbycie się problemów wynikających ze złej jakości dokumentacji projektowych lub wręcz braku opracowań, które zdaniem wykonawców są niezbędne do prawidłowego wyliczenia ceny ofertowej. Np. w odniesieniu do zamówień dotyczących robót drogowych w siwz znajduje się zapis, że cena ofertowa ma uwzględniać także „niekorzystne warunki gruntowe”, przy czym dokumentacja projektowa nie tylko, że nie zawiera żadnych badań geotechnicznych, ale brak w niej także jakichkolwiek informacji o warunkach gruntowo-wodnych podłoża pod drogę czy warstw istniejącej podbudowy w przypadku remontu lub przebudowy drogi. Na pytania wykonawców w tym zakresie zamawiający odpowiadają, że nie jest to wymagane przepisami prawa budowlanego, a więc nie ma obowiązku podawania takich danych w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej).

Co na to przepisy prawa? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować przepisy następujących aktów prawnych:

 

  • ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.);
  • ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej specustawą (dalej: uszp);
  • rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dalej: rozporządzenie o projekcie budowlanym lub rpb)
  • rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (dalej: rozporządzenie o warunkach posadowienia lub rwp);
  • ustawy Prawo zamówień publicznych
  • ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc).

Prawo budowlane i przepisy z nim związane

  • Artykuł 28 pr. bud.: „Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31”.
  • Artykuł 29 ust. 2 pr. bud.: „Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:


1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków; (…)

Aktualizacja: 05-11-2015

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne