Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Oświadczenie woli i jego wady

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Oprac. Elżbieta Sobczuk
Tagi:    oświadczenie

Oświadczenie woli – to przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Może być złożone nie tylko na piśmie, ale także ustnie, jak również wyrażone przez gest.

Definicja oświadczenia woli w prawie polskim została zawarta w art. 60 kc.

Przejaw woli należy uznać za oświadczenie woli w sensie prawnym, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

1) oświadczenie zostanie złożone w sposób swobodny (przymus fizyczny wyłącza oświadczenie woli, zaś przymus psychiczny stanowi wadę oświadczenia woli);

2) oświadczenie będzie zrozumiałe, czyli przynajmniej w drodze interpretacji można ustalić, jakiego rodzaju skutek prawny chciał wywołać składający oświadczenie; w tym kontekście można wyróżnić:

a) oświadczenia woli wyraźne, czyli złożone za pomocą mowy, pisma, powszechnie uznanych za zrozumiałe,
b) oświadczenia woli dorozumiane, czyli złożone w inny sposób, przez inne zachowanie – są one oświadczeniem woli, jeżeli w danym kontekście sytuacyjnym dane zachowanie pozwala odczytać wolę podmiotu;

 

3) oświadczenie zostanie złożone na serio, co oznacza, że oświadczeniu woli musi towarzyszyć rzeczywista wola wywołania skutku prawnego (oświadczeniem woli nie na serio jest takie oświadczenie, które ze względu na okoliczności, w jakich zostało złożone, nie może zostać odczytane jako zmierzające do wywołania skutku prawnego; oświadczenia woli pozorne, a więc zmierzające do wywołania innego skutku prawnego, niż to wynika z okoliczności, są oświadczeniem woli, lecz dotkniętym wadą).

Wada oświadczenia woli – w kc wskazano, jakie okoliczności i stany psychiki lub wiedzy człowieka, towarzyszące składaniu oświadczenia woli, uwzględniane są przez system prawny jako mające wpływ na ważność czynności prawnych.

W polskim systemie prawnym regulacje dotyczące wad oświadczenia woli uwzględniają nie tylko stan psychiki i wiedzy osób składających oświadczenie woli, ale także interesy i dobrą wiarę osób, do których oświadczenie woli jest skierowane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne