Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Oświadczenie woli i jego wady

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Oprac. Elżbieta Sobczuk
Tagi:    oświadczenie

Oświadczenie woli – to przejaw woli ludzkiej zmierzający do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany, ustania stosunku prawnego. Oświadczeniem woli jest każde zachowanie człowieka wyrażające jego wolę w sposób dostateczny. Może być złożone nie tylko na piśmie, ale także ustnie, jak również wyrażone przez gest.

Definicja oświadczenia woli w prawie polskim została zawarta w art. 60 kc.

Przejaw woli należy uznać za oświadczenie woli w sensie prawnym, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

1) oświadczenie zostanie złożone w sposób swobodny (przymus fizyczny wyłącza oświadczenie woli, zaś przymus psychiczny stanowi wadę oświadczenia woli);

2) oświadczenie będzie zrozumiałe, czyli przynajmniej w drodze interpretacji można ustalić, jakiego rodzaju skutek prawny chciał wywołać składający oświadczenie; w tym kontekście można wyróżnić:

a) oświadczenia woli wyraźne, czyli złożone za pomocą mowy, pisma, powszechnie uznanych za zrozumiałe,
b) oświadczenia woli dorozumiane, czyli złożone w inny sposób, przez inne zachowanie – są one oświadczeniem woli, jeżeli w danym kontekście sytuacyjnym dane zachowanie pozwala odczytać wolę podmiotu;

 

3) oświadczenie zostanie złożone na serio, co oznacza, że oświadczeniu woli musi towarzyszyć rzeczywista wola wywołania skutku prawnego (oświadczeniem woli nie na serio jest takie oświadczenie, które ze względu na okoliczności, w jakich zostało złożone, nie może zostać odczytane jako zmierzające do wywołania skutku prawnego; oświadczenia woli pozorne, a więc zmierzające do wywołania innego skutku prawnego, niż to wynika z okoliczności, są oświadczeniem woli, lecz dotkniętym wadą).

Wada oświadczenia woli – w kc wskazano, jakie okoliczności i stany psychiki lub wiedzy człowieka, towarzyszące składaniu oświadczenia woli, uwzględniane są przez system prawny jako mające wpływ na ważność czynności prawnych.

W polskim systemie prawnym regulacje dotyczące wad oświadczenia woli uwzględniają nie tylko stan psychiki i wiedzy osób składających oświadczenie woli, ale także interesy i dobrą wiarę osób, do których oświadczenie woli jest skierowane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne