Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Odrzucenie oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 3

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Marzena Kopacka

Jeśli zamawiający uzna, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zobowiązany jest odrzucić tę ofertę, podając uzasadnienie tej czynności. Możliwe jest przy tym oparcie się na dowodach pośrednich.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wymienia zamknięty katalog przesłanek odrzucenia oferty. Jedną z nich, uregulowaną w art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp, jest sytuacja, w której złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk). W sposób ogólny czyny nieuczciwej konkurencji scharakteryzowano w art. 3 ust. 1 uznk. W rozdziale 2 uznk czyny te zostały stypizowane.

Nie tylko rażąco niska cena

Najpowszechniejszym czynem nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych jest wystąpienie w ofercie rażąco niskiej ceny, co wypełnia przesłankę z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk. W praktyce zamówień można się jednak spotkać także z innymi przejawami nieuczciwości wykonawców. Warto wśród nich wymienić zawarcie w ofercie nieprawdziwych informacji. Sytuację taką rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 25 lipca 2013 r. (KIO 1653/13). Nieprawdziwość informacji w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach polegała w tym wypadku na tym, że wykonawca wpisał inną niż faktyczna datę złożenia oświadczenia przez podmiot, który to oświadczenie składał, oraz dopisał treść, której podmiot nie oświadczył. Zamawiający dołożył należytej staranności w ocenie oferty i po powzięciu wątpliwości co do autentyczności dokumentów skierował samodzielnie zapytania dotyczące ich treści do poszczególnych podmiotów, których dysponowaniem wykazał się wykonawca w ofercie. Tym sposobem zamawiający ustalił, że oświadczenia nie dotyczyły danego postępowania (bądź nie były złożone przez wskazany podmiot) i były składane w innych datach, niż wynikało to z treści oświadczeń załączonych do oferty. Izba stwierdziła, że zamawiający prawidłowo zakwalifikował działanie wykonawcy jako czyn nieuczciwej konkurencji z art. 14 ust. 1 uznk i odrzucił ofertę.

Odnosząc się do takiej sytuacji, należy mieć na uwadze, że ustawodawca krajowy nie uzależnił skutku w postaci odrzucenia oferty (wykluczenia wykonawcy z postępowania) od tego, czy złożenie nieprawdziwych informacji jest działaniem świadomym wykonawcy, czy też wynika z błędu, pomyłki. Z kolei przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE traktują o zawinionym przez wykonawcę wprowadzeniu zamawiającego w błąd. W art. 57 ust. 4 pkt h–i dyrektywy przewidziana jest eliminacja wykonawcy z postępowania, jeżeli wykonawca był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji, zataił te informacje, jeśli podjął kroki, aby nienależycie wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą, lub wskutek zaniedbania przedstawił wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego. Zamawiający, zobowiązany do prounijnej interpretacji prawa, powinien więc w przypadku ujawnienia nieprawdziwych informacji badać stopień zawinienia wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne