Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Próbki po przetargu

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Konrad Różowicz
Tagi:    siwz   zamówienia publiczne

Jakie obowiązki względem próbek obciążają zamawiającego już po udzieleniu zamówienia, jeśli na etapie prowadzenia postępowania wymagał od wykonawców ich złożenia?

Zamawiający, nabywając określone dobra, często chcą je przetestować albo zbadać ich właściwości czy też sposób działania w czasie rzeczywistym, jeszcze przed wyborem oferty najkorzystniejszej. Celowi temu służyć może żądanie przedłożenia próbek oferowanego towaru.

W aktach prawnych stanowiących ramy normatywne systemu zamówień publicznych nie występuje definicja próbki. Odnaleźć ją można jednak w art. 7 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Do niedawna przez pojęcie próbki należało rozumieć „niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy”. Obowiązujące obecnie pojęcie „próbka towaru” zostało ukształtowane w drodze zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. (ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – DzU z 2013 r., poz. 35). Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami próbką jest nie tylko niewielka ilość danego towaru, ale również jego egzemplarz. W świetle przywołanej definicji legalnej, którą częściowo można posłużyć się na potrzeby postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, próbka musi mieć formę, która pozwoli na ocenę cech i właściwości przedmiotu, a zatem powinna stanowić towar o charakterze pokazowym, umożliwiający zaznajomienie się z jego właściwościami. Cechą konstytutywną próbki jest zatem możliwość samodzielnego zapoznania się z egzemplarzem bądź pewną ilością danego produktu.

Zamawiający powinni wiedzieć, jakie obowiązki względem próbek ciążą na nich po zakończeniu postępowania o zamówienia publiczne. Z kolei wykonawcy powinni mieć świadomość, jakie roszczenia przysługują im w tym zakresie względem gospodarza postępowania.

Dwojaki charakter próbek

W ramach systemu zamówień publicznych można mówić o dwoistej naturze próbek (wyrok KIO z 25 marca 2015 r., KIO 506/15; wyrok KIO z 9 lipca 2013 r., KIO 1496/13). Wykonawca może złożyć próbkę w jednej z następujących form:

1) dokument potwierdzający zgodność z wymogami siwz, która jest oceniana na zasadzie „zero-jedynkowej”; sama próbka podlega wówczas uzupełnieniu i/lub wyjaśnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 pzp;
2) „element oferty”, będący wzorcem jakościowym – przez jego przedstawienie wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów, takich jak złożona próbka; próbka w tym rozumieniu jest oceniana przez pryzmat kryteriów oceny oferty, a niezłożenie bądź wadliwe zaprezentowanie próbki doprowadzi do nieprzyznania wykonawcy punktów w ramach danego kryterium, którego spełnienie złożona próbka miała potwierdzić; próbka w tym przypadku nie podlega uzupełnieniu, gdyż byłoby to de facto uzupełnienie elementu oferty, natomiast może być przedmiotem procedury wyjaśniania treści oferty na podstawie art. 87 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne