Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Rażąco niska cena

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    rażąco niska cena

W nowych dyrektywach zamówieniowych uregulowano między innymi kwestie związane z procedurą składania wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Rażąco niska cena jest jednym z najistotniejszych problemów systemu zamówień publicznych. Ustawodawca unijny podkreśla w preambułach do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (dalej: dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (dalej: dyrektywa sektorowa), że oferty, które wydają się rażąco tanie w odniesieniu do robót budowlanych, dostaw lub usług, mogą się opierać na błędnych – pod względem technicznym, ekonomicznym lub prawnym – założeniach lub praktykach. W przypadku gdy oferent nie jest w stanie przedstawić wystarczającego wyjaśnienia, instytucji zamawiającej powinno przysługiwać prawo do odrzucenia oferty. Ofertę należy obowiązkowo odrzucić w przypadku, gdy instytucja zamawiająca stwierdzi, że proponowana rażąco niska cena lub takież koszty są wynikiem niezgodności z obowiązującym prawem unijnym lub zgodnym z nim prawem krajowym w dziedzinach prawa socjalnego, prawa pracy lub prawa ochrony środowiska bądź z przepisami międzynarodowego prawa pracy (zob. motyw 103 dyrektywy klasycznej i odpowiednio motyw 108 dyrektywy sektorowej).

Kłopoty z definicją

Dyrektywy nie definiują pojęcia rażąco niskiej ceny ani nie wskazują jednoznacznych kryteriów, którymi powinna się kierować instytucja zamawiająca przy badaniu oferty. Dyrektywa klasyczna w art. 69 stanowi, że instytucje zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztów zaproponowanych w ofercie, jeżeli oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do odnośnych robót budowlanych, dostaw lub usług (podobnie art. 84 dyrektywy sektorowej). Nieostrość obowiązku zamawiającego, który powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, gdy „cena oferty wydaje się rażąco niska”, powoduje w praktyce skrajne sytuacje: te same oferty nie zawsze „wydają się” rażąco niskie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) wielokrotnie zajmował się problematyką procedury badania wystąpienia rażąco niskiej ceny, od którego państwa członkowskie nie mogą odstąpić. Trybunał zabrania również wprowadzania przepisów prawnych, które wymagają automatycznego odrzucenia ofert złożonych w ramach zamówień publicznych według kryterium arytmetycznego, zamiast zobowiązania podmiotów zamawiających do przeprowadzenia procedury weryfikacji określonej w dyrektywie, umożliwiającej podmiotowi składającemu ofertę przedstawienie wyjaśnień (zob. wyrok Trybunału z 22 czerwca 1989 r., C-103/88, Fratelli Costanzo SpA p. Comune di Milano).

Wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny

Należy zauważyć, że wszczęcie procedury wyjaśnienia oznacza powstanie domniemania, że zaoferowana cena jest rażąco niska, a ciężar obalenia tego domniemania spoczywa na wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne