Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zmiana umowy o zamówienie publiczne

Data publikacji: 05-11-2015 Autor: Jerzy Pieróg, Karol Pieróg
Tagi:    siwz   roboty budowlane

W treści nowych dyrektyw zawarto przesłanki zmiany umowy o zamówienie publiczne. Implementacja tych regulacji do prawa krajowego złagodziłaby restrykcyjność zapisów pzp.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zasad wprowadzania zmian do umów o zamówienie publiczne. W jego treści uwzględniono stan obowiązujący, tj. wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie wskazano, w jaki sposób problematyka ta została ukształtowana przez dyrektywy unijne:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (dalej: dyrektywa sektorowa);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (dalej: dyrektywa klasyczna).

Zmiana umowy – uwagi ogólne

Zgodnie z pzp, co do zasady, umowa o zamówienie publiczne jest w swoim istotnym zakresie niezmienna. Z art. 144 ust. 1 pzp wynika zakaz istotnego zmieniania postanowień zawartej umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Z kolei treść oferty wykonawcy musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a więc także z istotnymi warunkami umowy określonymi przez zamawiającego.

Zakaz istotnych zmian umowy jest głęboko osadzony w systemie prawa zamówień publicznych. Aktualne przepisy dotyczące udzielania zamówień są bardzo restrykcyjne, a ich wykładnia bardzo formalistyczna. Dopuszczenie zbyt szerokich uprawnień co do zmiany umowy zniweczyłoby założenia procedur udzielania zamówień publicznych. W takim stanie prawnym liberalna interpretacja przepisów dotyczących zmiany umowy jest niedopuszczalna.

Niemniej jednak zakaz wprowadzania zmian do umowy nie ma charakteru absolutnego. Z samego brzmienia art. 144 ust. 1 pzp wynika, że dotyczy on wyłącznie dokonywania istotnych zmian zawartej umowy. Wskazano też jeden wyjątek, w którym dopuszczalne jest wprowadzenie nawet zmian istotnych – jest nim sytuacja, w której zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

Z wykładni art. 144 pzp wynika obowiązek dwuetapowej weryfikacji możliwości wprowadzenia konkretnej zmiany do umowy. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne