Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Stosowanie dyrektyw wprost

Data publikacji: 04-11-2015 Autor: Paweł Nowicki
Tagi:    siwz   roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Co do zasady dyrektywy wiążą każde państwo członkowskie w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty. W pewnych przypadkach mogą one jednak wywierać skutek bezpośredni.

W lutym 2014 r. przyjęto pakiet nowych dyrektyw zamówieniowych, składający się z:
 

  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE1, koordynującej procedury udzielania zamówień w sektorze publicznym,
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE2, koordynującej procedury udzielania zamówień w sektorze użyteczności publicznej,
  • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji3.


Zgodnie z art. 91 dyrektywy 2014/24/UE dotychczasowa dyrektywa klasyczna (dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi4) ma zostać uchylona w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej dyrektywy. Z kolei dyrektywa 2014/25/UE w art. 106 ust. 1 wskazuje wprost, że państwa członkowskie mają czas do 18 kwietnia 2016 r. na wprowadzenie w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do jej wykonania. W tym samym dniu uchylona zostanie dyrektywa 2004/17/WE (art. 107).

Termin implementacji wszystkich trzech dyrektyw upływa zatem 18 kwietnia 2016 r.

W praktyce mogą powstać zasadnicze wątpliwości dotyczące aktualnego stanu prawnego. Z jednej strony w krajowym porządku prawnym obowiązuje ustawa Prawo zamówień publicznych, której podstawą są przepisy dyrektyw zamówieniowych tzw. IV generacji (dyrektywy: 2004/18/WE, 2004/17/WE, dyrektywa obronna oraz dyrektywy odwoławcze). Z drugiej strony weszły w życie nowe dyrektywy zamówieniowe, które w niektórych kwestiach wprowadzają dość istotne zmiany, po części kodyfikując dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) czy też tworząc zupełnie nowe rozwiązania. Przykładem takich zmian są chociażby szeroko dyskutowane przepisy odnoszące się do zamówień in house, które po raz pierwszy pojawiają się w nowych dyrektywach. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne