Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Próbka – element oferty czy dokument

Data publikacji: 02-07-2009 Autor: Marcin Grabski
Autor: Bartłomiej Brosz

Zamawiający na etapie sporządzania siwz powinien rozważyć cel żądania próbek, gdyż może to przyczynić się zarówno do wyboru najlepszej oferty, jak i do konieczności odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania.

Zamawiający, przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia, może wziąć pod uwagę nałożenie na wykonawców obowiązku dostarczenia próbek. Możliwość ta wynika z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Doprecyzowanie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zostało dokonane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 87, poz. 605, z 2008 r. nr 188, poz. 1155). Przykładami próbek mogą być np. materiały biurowe, reklamowe lub medyczne.

 

Jak jednak powinien postąpić zamawiający, gdy wykonawca – mimo nałożenia na niego obowiązku dostarczenia próbek – nie załącza ich lub te, które przedstawił, nie spełniają wymagań opisanych w specyfikacji? Zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, zamawiający w takiej sytuacji wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne