Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Podwykonawstwo a zmowa przetargowa

Data publikacji: 30-09-2015 Autor: Konrad Różowicz
Autor: Rys. B. Brosz

Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji?

Zamówienia publiczne oparte są na współpracy zarówno na linii zamawiający–wykonawca, jak i na linii wykonawca–wykonawca oraz wykonawca–podwykonawca. Ostatnia ze wskazanych sfer współdziałania oparta jest na wyrażonym w art. 36a ust. 2 pzp zakazie ograniczania podwykonawstwa poza zamówieniami, których specyfika tego wymaga. Wykonawca może zatem powierzyć faktyczne wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający zastrzeże w siwz, że dana część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Ustawodawca w pzp szeroko dopuszcza możliwości kooperacji, wyłączając jedynie współdziałanie, które ma na celu zwiększenie zysków ekonomicznych przez zachwianie uczciwej konkurencji. Jednym z rodzajów niedozwolonej współpracy podmiotów są zmowy przetargowe1. Zmowy przetargowe to kategoria ogólna, której definicja legalna znajduje się w art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik) wskazującym, że zakazane są „porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny”. W świetle przywołanej definicji w orzecznictwie oraz doktrynie przyjmuje się, że zmowy przetargowe mogą zachodzić m.in. w ramach zawierania przez wykonawców konsorcjum2. W związku z różnorodnością niedozwolonych form współpracy należy zastanowić się, czy zawarcie umowy o podwykonawstwo może świadczyć o podjęciu sprzecznego z przepisami o ochronie konkurencji porozumienia, a jeżeli tak, to w jakim zakresie zamawiający może je zwalczać.

Zmowa przetargowa wykonawcy z podwykonawcą

Zmowy przetargowe, w świetle wspomnianej definicji legalnej, mogą przybierać różne formy. Będą nimi zarówno sformalizowane, jak i niesformalizowane porozumienia zawierane między przedsiębiorcami. Ani regulacje ukik, ani pzp nie wyłączają wprost z zakresu zmów przetargowych porozumień zawieranych w ramach realizacji zamówień publicznych, w tym także umów. Należy wskazać, że zgodnie z definicją ustawową wskazaną w art. 2 pkt 9b pzp pojęcie „umowa o podwykonawstwo” oznacza „umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”. Tak zdefiniowana umowa o podwykonawstwo mieści się w szerokim zakresie pojęcia „zakazanego porozumienia”, o którym mowa w art. 6 ukik. W świetle regulacji ukik niedozwolone byłoby nawet dorozumiane, a więc nieprzybierające formy umowy, uzgodnienie warunków składanych w przetargu ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne