Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Podwykonawstwo a zmowa przetargowa

Data publikacji: 30-09-2015 Autor: Konrad Różowicz
Autor: Rys. B. Brosz

Czy umowy dotyczące podwykonawstwa w zamówieniach publicznych mogą nosić znamiona niedozwolonej współpracy podmiotów, stanowiąc porozumienia sprzeczne z przepisami o ochronie konkurencji?

Zamówienia publiczne oparte są na współpracy zarówno na linii zamawiający–wykonawca, jak i na linii wykonawca–wykonawca oraz wykonawca–podwykonawca. Ostatnia ze wskazanych sfer współdziałania oparta jest na wyrażonym w art. 36a ust. 2 pzp zakazie ograniczania podwykonawstwa poza zamówieniami, których specyfika tego wymaga. Wykonawca może zatem powierzyć faktyczne wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy zamawiający zastrzeże w siwz, że dana część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Ustawodawca w pzp szeroko dopuszcza możliwości kooperacji, wyłączając jedynie współdziałanie, które ma na celu zwiększenie zysków ekonomicznych przez zachwianie uczciwej konkurencji. Jednym z rodzajów niedozwolonej współpracy podmiotów są zmowy przetargowe1. Zmowy przetargowe to kategoria ogólna, której definicja legalna znajduje się w art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik) wskazującym, że zakazane są „porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub ceny”. W świetle przywołanej definicji w orzecznictwie oraz doktrynie przyjmuje się, że zmowy przetargowe mogą zachodzić m.in. w ramach zawierania przez wykonawców konsorcjum2. W związku z różnorodnością niedozwolonych form współpracy należy zastanowić się, czy zawarcie umowy o podwykonawstwo może świadczyć o podjęciu sprzecznego z przepisami o ochronie konkurencji porozumienia, a jeżeli tak, to w jakim zakresie zamawiający może je zwalczać.

Zmowa przetargowa wykonawcy z podwykonawcą

Zmowy przetargowe, w świetle wspomnianej definicji legalnej, mogą przybierać różne formy. Będą nimi zarówno sformalizowane, jak i niesformalizowane porozumienia zawierane między przedsiębiorcami. Ani regulacje ukik, ani pzp nie wyłączają wprost z zakresu zmów przetargowych porozumień zawieranych w ramach realizacji zamówień publicznych, w tym także umów. Należy wskazać, że zgodnie z definicją ustawową wskazaną w art. 2 pkt 9b pzp pojęcie „umowa o podwykonawstwo” oznacza „umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”. Tak zdefiniowana umowa o podwykonawstwo mieści się w szerokim zakresie pojęcia „zakazanego porozumienia”, o którym mowa w art. 6 ukik. W świetle regulacji ukik niedozwolone byłoby nawet dorozumiane, a więc nieprzybierające formy umowy, uzgodnienie warunków składanych w przetargu ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne