Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Niebezpieczny ryczałt

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Łukasz Polan

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego muszą pamiętać, że stosowanie ryczałtowego sposobu rozliczenia należności za wykonane prace wiąże się z ryzykiem zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie regulują zasad ustalania wynagrodzenia w umowach o zamówienie publiczne, w tym w umowach o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Również przepisy ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc) nie są w tym zakresie zbyt pomocne, nie określają bowiem sposobu ustalania i rozliczania wynagrodzenia za roboty budowlane. Kwestię tę poruszano m.in. w orzecznictwie Sądu Najwyższego (dalej: SN).
 

  • Wyrok SN z 14 marca 2008 r. (IV CSK 460/07)


„Trzeba wyraźnie podkreślić, że ustawodawca pominął kwestię wynagrodzenia w przepisach o roboty budowlane. Jak wyjaśniono w judykaturze, stanowi to tzw. lukę instrumentalną, która przede wszystkim zobowiązuje sąd do dokonania szczegółowej wykładni umowy (art. 65 § 2 k.c.) w sposób, który najpełniej odpowiada zgodnemu zamiarowi stron i zamierzonemu przez strony celowi. W żadnej mierze nie można było poprzestać na stwierdzeniu, że treść umowy jest klarowna i nie wymaga wykładni (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2006 r., II CSK 121/06 niepublikowany)”.

Strony zawierające umowę o zamówienie publiczne na roboty budowlane mogą zatem – zgodnie z art. 3531 kc – ułożyć stosunek prawny w tym zakresie według swego uznania, pod warunkiem że jego treść lub cel nie będą sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Przedmiar robót czy ryczałt

Zamawiający, określając rodzaj wynagrodzenia za wykonanie zamówienia publicznego, co do zasady, dokonuje wyboru między rozliczeniem wynagrodzenia na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (przedmiar robót) a wynagrodzeniem ryczałtowym. Niejednokrotnie jednak w umowach o roboty budowlane stosowany jest tzw. system mieszany, polegający na określeniu wynagrodzenia w sposób ryczałtowy wraz z zastrzeżeniem, że za prace dodatkowe nieobjęte projektem należy się wynagrodzenie kosztorysowe (zob. wyrok SN z 27 lipca 2005 r., II CK 793/04).

Istotą wynagrodzenia (ceny) ryczałtowego jest to, że jest ono, co do zasady, niezmienne. Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia wyższego (zob. wyrok SN z 20 listopada 1998 r., II CKN 913/97).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne