Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Okres gwarancji jako kryterium

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    omyłka pisarska   siwz   gwarancja

Kryterium okresu gwarancji może przynieść wymierne korzyści, pod warunkiem dochowania przez zamawiającego staranności przy opisie warunków gwarancji oraz zastosowania tego kryterium do oceny ofert.

Zamawiający, udzielając zamówień publicznych, których przedmiot nie jest powszechnie dostępny oraz nie ma ustalonych standardów jakościowych – poza trybem licytacji elektronicznej – zobowiązani są dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie bilansu ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Wygrywa ten wykonawca, którego oferta zawiera najkorzystniejszą, według wag kryteriów, kombinację wskaźników ujętych w kryteriach. Takimi kryteriami oprócz obligatoryjnej najniższej ceny mogą być m.in.: najdłuższy okres gwarancji, najkrótszy okres realizacji, najlepsza funkcjonalność, lepsze parametry techniczne oraz inne. Wybór i określenie, jakie znaczenie będzie miało dane kryterium przy ocenianiu ofert, jest obowiązkiem, a jednocześ­nie uprawnieniem zamawiającego. I to on, jako gospodarz postępowania i – w konsekwencji udzielenia zamówienia – użytkownik przedmiotu zamówienia, powinien zadbać o to, aby wybrać ofertę, która zapewni mu wykonanie zamówienia w jak najlepszym możliwym stopniu, w jak najlepszej jakości oraz za jak najniższą, lecz realną cenę. Aktualnie zamawiający bardzo często wybierają kryterium dotyczące gwarancji jakości, a w szczególności związane z okresem obowiązywania tej gwarancji. Z pewnością taki wybór nie jest przypadkowy. Kryterium to wydaje się bowiem łatwe do opisania i zmierzenia, a jego zastosowanie powinno uchronić przed zarzutem łamania zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i obiektywizmu. Czym jest zatem gwarancja jakości i na co należy zwrócić uwagę, ustanawiając jej czas obowiązywania jako kryterium oceny ofert, aby rzeczywiście wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Okres i zakres gwarancji

Gwarancja jakości jest rodzajem zobowiązania, w którym wykonawca podejmuje się naprawy lub wymiany elementów rzeczy będącej przedmiotem umowy. Kwestię gwarancji ramowo regulują przepisy art. 577–581 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc). Należy podkreślić, że gwarancja nie obowiązuje na mocy ustawy. Jest zobowiązaniem o charakterze umownym, wynika z umowy, w której wykonawca udziela określonej gwarancji na przedmiot zamówienia, przy czym strony mogą w dowolny sposób ustalić jej warunki, uwzględniając przy tym specyfikę przedmiotu oraz czas obowiązywania (zgodnie z art. 577 § 2 kc, jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi 1 rok, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana). Gwarancja jest zatem narzędziem zapewniającym utrzymanie jakości przedmiotu umowy przez określony czas po zawarciu transakcji (zob. ramka: Funkcja…). Jednak nie można się skupiać tylko na czasie jej obowiązywania bez wskazania istotnych warunków świadczenia usług gwarancyjnych, egzekwowanych już w trakcie realizacji zamówienia. Brak precyzji w opisie tych warunków może doprowadzić do sytuacji, że gwarancja formalnie zostanie udzielona, ale jej przydatność dla zamawiającego będzie ograniczona.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne