Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Protokół jako źródło informacji

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Monika Konopka

Decyzje zamawiającego co do treści zamieszczanych w protokole informacji na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mają istotny wpływ na przebieg postępowania.

Obowiązkiem zamawiającego jest dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zawierający co najmniej: opis przedmiotu zamówienia, informację o trybie udzielenia zamówienia, informację o wykonawcach, cenę i inne istotne elementy ofert, wskazanie wybranej oferty lub ofert.

W konsekwencji tak sformułowanego przepisu zamawiający jest zobowiązany dokumentować postępowanie na każdym etapie jego trwania. Według doktryny dokonywanie wpisów w protokole powinno się rozpocząć wraz z wszczęciem postępowania; protokół powinien być na bieżąco uzupełniany o kolejne wpisy związane z poszczególnymi czynnościami w postępowaniu1. Informacje zawierane w protokole, które odnoszą się do czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, powinny być w nim zamieszczone niezwłocznie po wszczęciu postępowania2. Ze wskazanego przepisu wynika również, że sporządzanie protokołu jest obowiązkowe w każdym trybie, niezależnie od wartości zamówienia3. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pzp oraz zasadą wynikającą z art. 9 ust. 1 pzp protokół powinien być sporządzony na piśmie. Możliwe jest sporządzenie protokołu w postaci elektronicznej, ale wtedy powinien on być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Elementy obligatoryjne i dodatkowe

Zdaniem autorki niniejszego artykułu obligatoryjne do zamieszczenia w protokole są informacje wprost wymienione w omawianym przepisie. Wynika to z faktu, że ustawodawca używa w nim sformułowań: „sporządza” i „co najmniej”, nakazując zamawiającemu, by w trakcie postępowania dokonał chronologicznych wpisów do protokołu o opisie przedmiotu zamówienia, o wybranym trybie, o informacji o wykonawcach, o cenie i istotnych elementach ofert oraz o wybranej ofercie lub ofertach. Takiej samej interpretacji należy dokonać w przypadku ust. 2 omawianego artykułu pzp, uznając, że obligatoryjny wymóg wymienienia dotyczy także załączników. Zgodnie z art. 96 ust. 2 pzp załącznikami do protokołu są oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja ze zwołanych przez zamawiającego zebrań wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Ustawodawca ustalił otwarty katalog dokumentów, które stanowią protokół (i jego załączniki) postępowania o udzielenie zamówienia, pozostawiając zamawiającemu możliwość dołączenia innych dokumentów i informacji składanych przez zamawiającego i wykonawców w toku prowadzonego postępowania. Nie budzi jednak wątpliwości, że obligatoryjne dla zamawiającego jest zamieszczenie w protokole tych elementów, które wprost wymieniono w ustawie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne