Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane
 

Paweł Banasik

Twoja cena: 10,00 zł / 119,00 zł

Zamów

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Weryfikowanie zakresu uprawnień

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   roboty budowlane   siwz

W jaki sposób na etapie oceny ofert zamawiający może sprawdzić, czy personel wykonawcy posiada wymagane uprawnienia, które gwarantują właściwe wykonanie zamówienia?

Specyfika niektórych zamówień publicznych wymaga udziału osób uprawnionych do wykonywania danych czynności na podstawie przepisów prawa. Przykładem tego typu zamówień jest realizacja robót budowlanych albo nadzór nad nimi. W postępowaniach wyłaniających wykonawców takich zamówień zamawiający zabezpiecza swój interes przez wymaganie, by osoby proponowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadały określone doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w konkretnej specjalności. Wymóg ten zamawiający wyraża w formie warunków udziału w postępowaniu, które są upubliczniane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz. Tym samym zamawiający zmniejsza ryzyko, że wybrany wykonawca nie będzie zdolny do należytego wykonania zamówienia.

Wykazy i oświadczenia

Do 30 grudnia 2009 r. zamawiający, dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania przez osoby proponowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia uprawnień w konkretnej specjalności, mógł żądać ich kopii. Jednak kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, uniemożliwiła żądanie kopii uprawnień, a zamawiający musi ocenić spełnianie warunku jedynie na podstawie informacji zawartych w:

 

  • wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


Wzory wymienionych dokumentów zazwyczaj stanowią załączniki do siwz, przy czym oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez wskazane osoby jest najczęściej jednozdaniowym oświadczeniem wykonawcy, w którym nie musi on wpisywać dodatkowych treści. Rodzaj uprawnień posiadanych przez osoby wskazywane przez wykonawcę do realizacji zamówienia musi zostać jednoznacznie określony w wykazie osób. Formułując w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu zakres wymaganych uprawnień, zamawiający posługują się literalnym zapisem art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.) lub opisem wynikającym z rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jednocześnie przewidując także możliwość posiadania uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów prawa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne