Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Zasoby ekonomiczne podmiotu trzeciego

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    polisa   podmiot trzeci
Autor: Rys. B. Brosz

Warunek posiadania określonej sytuacji ekonomicznej ma gwarantować zamawiającemu, że wykonawca podoła wykonaniu zamówienia. Czy zatem w tej kwestii wykonawca może się powołać na czyjś potencjał?

Nowelizacja pzp, która weszła w życie 19 października 2014 r., wprowadziła zmiany do art. 26 ust. 2b pzp. Przyjęto, że wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach ekonomicznych podmiotów trzecich. W przeciwieństwie do warunku znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej czy też legitymowania się określonym zapleczem technicznym lub kadrowym kwestia udostępnienia sytuacji ekonomicznej rodzi wiele kontrowersji. O ile w pozostałych przypadkach udostępnienie może polegać na zobowiązaniu się do przekazania środków, do wynajmu czy wypożyczenia sprzętu albo oddelegowania pracowników, to w przypadku sytuacji ekonomicznej podmiot trzeci nie zapakuje przecież i nie wyśle kondycji swojej firmy innemu podmiotowi. Czy w związku z tym istnieje realna możliwość skorzystania z tego potencjału?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zadać kolejne: W jakim celu zamawiający może ustanowić warunek posiadania określonej sytuacji ekonomicznej? W orzecznictwie słusznie wskazuje się, że warunek taki ma służyć umożliwieniu niezakłóconej realizacji umowy, zapewnieniu, że wykonawca podoła – także w aspekcie ekonomicznym – wykonaniu zamówienia (zob. uchwała KIO z 6 maja 2015 r., KIO/KD 24/15).

Warunek osiągnięcia określonego przychodu a możliwość udostępnienia zasobu

Dokumentem, który może potwierdzać posiadanie sytuacji ekonomicznej na określonym poziomie, jest – zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów – sprawozdanie finansowe lub jego część. Informacje zawarte w sprawozdaniu umożliwiają wyliczenie wymaganych wskaźników, a tym samym określenie wydajności ekonomicznej danego wykonawcy.

Kwestią, która może budzić wątpliwości, jest okoliczność, czy wykonawca może skorzystać z potencjału podmiotu trzeciego w sytuacji, gdy zamawiający postawił warunek legitymowania się osiągnięciem określonego poziomu przychodu z działalności.

Z informacji o wyniku kontroli uprzedniej UZP z dnia 5 września 2014 r. (UZP/DKUE/KU/105/14) wynika, że taka możliwość istnieje. W przedmiotowej sprawie UZP badał, czy zamawiający naruszył przepisy pzp, wykluczając wykonawcę z postępowania z powodu niespełnienia warunku osiągnięcia średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości minimum 15 mln zł. Wykonawca złożył ofertę, wraz z którą przedłożył rachunek zysków i strat oraz bilans. Z dokumentów wynikało, że w ostatnich trzech latach swojej działalności nie osiągnął przychodu netto w wysokości wymaganej przez zamawiającego. Wykonawca jednakże załączył do oferty również zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zdolności finansowych w postaci dochodu netto ze sprzedaży. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne