Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zasoby ekonomiczne podmiotu trzeciego

Data publikacji: 29-09-2015 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    polisa   podmiot trzeci
Autor: Rys. B. Brosz

Warunek posiadania określonej sytuacji ekonomicznej ma gwarantować zamawiającemu, że wykonawca podoła wykonaniu zamówienia. Czy zatem w tej kwestii wykonawca może się powołać na czyjś potencjał?

Nowelizacja pzp, która weszła w życie 19 października 2014 r., wprowadziła zmiany do art. 26 ust. 2b pzp. Przyjęto, że wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach ekonomicznych podmiotów trzecich. W przeciwieństwie do warunku znajdowania się w odpowiedniej sytuacji finansowej czy też legitymowania się określonym zapleczem technicznym lub kadrowym kwestia udostępnienia sytuacji ekonomicznej rodzi wiele kontrowersji. O ile w pozostałych przypadkach udostępnienie może polegać na zobowiązaniu się do przekazania środków, do wynajmu czy wypożyczenia sprzętu albo oddelegowania pracowników, to w przypadku sytuacji ekonomicznej podmiot trzeci nie zapakuje przecież i nie wyśle kondycji swojej firmy innemu podmiotowi. Czy w związku z tym istnieje realna możliwość skorzystania z tego potencjału?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zadać kolejne: W jakim celu zamawiający może ustanowić warunek posiadania określonej sytuacji ekonomicznej? W orzecznictwie słusznie wskazuje się, że warunek taki ma służyć umożliwieniu niezakłóconej realizacji umowy, zapewnieniu, że wykonawca podoła – także w aspekcie ekonomicznym – wykonaniu zamówienia (zob. uchwała KIO z 6 maja 2015 r., KIO/KD 24/15).

Warunek osiągnięcia określonego przychodu a możliwość udostępnienia zasobu

Dokumentem, który może potwierdzać posiadanie sytuacji ekonomicznej na określonym poziomie, jest – zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów – sprawozdanie finansowe lub jego część. Informacje zawarte w sprawozdaniu umożliwiają wyliczenie wymaganych wskaźników, a tym samym określenie wydajności ekonomicznej danego wykonawcy.

Kwestią, która może budzić wątpliwości, jest okoliczność, czy wykonawca może skorzystać z potencjału podmiotu trzeciego w sytuacji, gdy zamawiający postawił warunek legitymowania się osiągnięciem określonego poziomu przychodu z działalności.

Z informacji o wyniku kontroli uprzedniej UZP z dnia 5 września 2014 r. (UZP/DKUE/KU/105/14) wynika, że taka możliwość istnieje. W przedmiotowej sprawie UZP badał, czy zamawiający naruszył przepisy pzp, wykluczając wykonawcę z postępowania z powodu niespełnienia warunku osiągnięcia średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości minimum 15 mln zł. Wykonawca złożył ofertę, wraz z którą przedłożył rachunek zysków i strat oraz bilans. Z dokumentów wynikało, że w ostatnich trzech latach swojej działalności nie osiągnął przychodu netto w wysokości wymaganej przez zamawiającego. Wykonawca jednakże załączył do oferty również zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zdolności finansowych w postaci dochodu netto ze sprzedaży. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne