Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 04-08-2009

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.


W odniesieniu do czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty prawo do wniesienia odwołania przysługuje jedynie temu wykonawcy, którego one dotyczą.

 

Sygn. akt: KIO/UZP 708/09

Postanowienie z dnia 19 czerwca 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie.


Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola. Po przekazaniu wykonawcom zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę X wpłynął protest na czynność zaniechania odrzucenia oferty wybranej. Protest do zamawiającego wniósł wykonawca Y, zarzucając wobec wskazanego zaniechania naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 Pzp.

 

Zamawiający protest oddalił w całości. Wobec rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego, odwołujący wniósł odwołanie.

 

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron stwierdziła, iż w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności prowadzące do odrzucenia odwołania na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 7 i 8 Pzp.

 

Art. 184 ust. 2 ustawy stanowi, że odwołanie wnosi się do prezesa UZP w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu na jego rozstrzygnięcie, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa UZP. Uchybienie obowiązkowi przekazania kopii odwołania zamawiającemu, zgodnie z przytoczonym artykułem, skutkuje odrzuceniem odwołania na posiedzeniu niejawnym (art. 187 ust. 4 pkt 7 Pzp). Jak wynika z przepisu ustawy, złożenie odwołania w placówce pocztowej zostało zastrzeżone dla uznania skuteczności wniesienia odwołania. Przepis nie wskazuje na tożsamość sposobu wniesienia odwołania z przekazaniem jego kopii zamawiającemu. Z kolei art. 184 ust. 2 Pzp wskazuje na obowiązek zachowania jednoczesności przekazania kopii z dniem wniesienia odwołania do prezesa UZP. Zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt: V Ca 117/07) oraz z dnia 27 kwietnia 2007 r. (sygn. akt: V Ca 467/07): „O zachowaniu terminu na przekazanie kopii zamawiającemu i wywiązanie się z obowiązku jednoczesności możemy mówić, gdy kopia tego odwołania dotrze do zamawiającego w terminie przewidzianym na jego wniesienie”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne