Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Orzecznictwo KIO

Data publikacji: 04-08-2009

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.


W odniesieniu do czynności wykluczenia wykonawcy z postępowania lub odrzucenia oferty prawo do wniesienia odwołania przysługuje jedynie temu wykonawcy, którego one dotyczą.

 

Sygn. akt: KIO/UZP 708/09

Postanowienie z dnia 19 czerwca 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie.


Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola. Po przekazaniu wykonawcom zawiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę X wpłynął protest na czynność zaniechania odrzucenia oferty wybranej. Protest do zamawiającego wniósł wykonawca Y, zarzucając wobec wskazanego zaniechania naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 4, art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 Pzp.

 

Zamawiający protest oddalił w całości. Wobec rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego, odwołujący wniósł odwołanie.

 

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron stwierdziła, iż w niniejszej sprawie zachodzą okoliczności prowadzące do odrzucenia odwołania na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 7 i 8 Pzp.

 

Art. 184 ust. 2 ustawy stanowi, że odwołanie wnosi się do prezesa UZP w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu na jego rozstrzygnięcie, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do prezesa UZP. Uchybienie obowiązkowi przekazania kopii odwołania zamawiającemu, zgodnie z przytoczonym artykułem, skutkuje odrzuceniem odwołania na posiedzeniu niejawnym (art. 187 ust. 4 pkt 7 Pzp). Jak wynika z przepisu ustawy, złożenie odwołania w placówce pocztowej zostało zastrzeżone dla uznania skuteczności wniesienia odwołania. Przepis nie wskazuje na tożsamość sposobu wniesienia odwołania z przekazaniem jego kopii zamawiającemu. Z kolei art. 184 ust. 2 Pzp wskazuje na obowiązek zachowania jednoczesności przekazania kopii z dniem wniesienia odwołania do prezesa UZP. Zgodnie z orzeczeniami wydanymi przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 r. (sygn. akt: V Ca 117/07) oraz z dnia 27 kwietnia 2007 r. (sygn. akt: V Ca 467/07): „O zachowaniu terminu na przekazanie kopii zamawiającemu i wywiązanie się z obowiązku jednoczesności możemy mówić, gdy kopia tego odwołania dotrze do zamawiającego w terminie przewidzianym na jego wniesienie”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne